Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Akademická samospráva / Slobodné univerzity

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
Milé študentky a milí študenti,
 
    dňa 17. 2. 2022 rektor TU v Trnave prof. PaedDr. René Bílik, CSc., rešpektujúc uznesenie Akademického senátu TU v Trnave 2K-/2022 zo dňa 15. 2. 2022, ktorým akademický senát vyjadril svoje stanovisko k výzve Rady vysokých škôl z 9. 2. 2022, udelil študentom TU v Trnave rektorské voľno, a to dňa 21. 2. 2022 (pondelok) v čase od 10:00 do 12:00 ako symbolický výraz podpory stanoviska AS TU v Trnave k novele zákona o vysokých školách a k výzve Rady vysokých škôl.
 
    V tejto súvislosti poskytujem študentom fakulty v pondelok 21. 2. 2022  v čase od 10:00 do 12:00 dekanské voľno. Výučbav danom čase bude nahradená formou poskytnutia študijných materiálov v systéme Moodle.
 
    prof. Andrea Olšovská - dekanka fakulty