Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Knižnica

Knižnica Právnickej fakulty Trnavskej univerzity je odborným pracoviskom fakulty pre poskytovanie knižnično-informačných služieb. Svoje služby poskytuje nielen pedagógom a študentom fakulty, ale aj  študentom iných vysokých škôl a verejnosti. Knižnica používa integrovaný knižnično-informačný systém Da Winci., a to od r. 2007. Vytváranými záznamami o knihách prispieva do on-line katalógu Univerzitnej knižnice TU. Knižnica funguje v režime študovne a umožňuje prezenčné požičiavanie dokumentov a poskytuje voľný prístup k fondom.

Absenčné výpožičky (výpožičky domov) poskytuje Univerzitná knižnica TU (knižnica v budove rektorátu). Ide najmä o výpožičky povinnej učebnicovej literatúry a komentárov.

Používatelia knižnice majú možnosť prostredníctvom internetovej siete fakulty pracovať  s elektronickými informačnými zdrojmi, ktoré sprístupňuje Univerzitná knižnica TU zo svojej stránky:  http://www.truni.sk/elektronicke-informacne-zdroje
Prostredníctvom knižnice PF TU je možné využívať aj databázu  NISPEZ http://nispez.cvtisr.sk/,  ktorá je prístupná pre Trnavskú univerzitu v rámci rovnomenného projektu.

Knižnica ponúka

 • právnickú literatúru a literatúru z oblasti spoločenských vied
 • dennú tlač
 • odborné právnické periodiká
 • 50 miest na štúdium
 • 5 osobných počítačov s prístupom na internet
 • možnosť pracovať na vlastných počítačoch (wi-fi pripojenie)
 • možnosť bezbariérového prístupu do priestorov študovne
 • možnosť skenovania dokumentov z fondu knižnice na vlastný USB kľúč

Vstup do knižnice je možný len

 • s čitateľským preukazom Univerzitnej knižnice TU
 • s aktivovanou ISIC, resp. ITIC kartou
 • s preukazom externého študenta

 

Aktiváciu ISIC karty uskutočňuje a čitateľské preukazy vydáva Univerzitná knižnica TU, Hornopotočná ul. 23, Trnava, študovňa 2. posch. vľavo

Každému používateľovi odporúčame pri prvej návšteve oboznámiť sa s poriadkom študovne.