Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Vnútorný systém kvality

Stratégia zabezpečovania kvality  

vysokoškolského vzdelávania a výskumnej činnosti

Stratégia zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality výskumnej činnosti (ďalej len „stratégia“) je hlavným pilierom uceleného inštitucionálneho systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a kvality výskumnej činnosti (ďalej len „vnútorný systém kvality“), definuje ciele, vymedzuje inštitucionálny rámec a predstavuje základ pre procesy implementované na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte (ďalej len „fakulta“), ktoré sú podrobne upravené osobitnými predpismi.

Hlavným cieľom stratégie je vytvorenie, implementovanie a aplikácia koherentného vnútorného systému zabezpečovania kvality a jeho aktualizácia podľa nových trendov a s tým súvisiace kontinuálne skvalitňovanie, a to aj na základe pravidelného vyhodnocovania získaných relevantných informácií a analýz.

Vnútorný systém kvality je dôležitý pre napĺňanie poslania fakulty, a to nielen pre procesy v oblasti vzdelávania a vedy, ale aj pre riadenie fakulty. Inštitucionálny rámec, riadiace a administratívne procesy sa realizujú tak, aby boli efektívne a vytvárali aj vhodné pracovné prostredie pre zamestnancov.

Na úrovni univerzity je budovaný vnútorný systém kvality, ktorý je súborom princípov, pravidiel a postupov, ktorými univerzita preukazuje prevzatie primárnej zodpovednosti za kvalitu poskytovaného vzdelávania,

https://www.truni.sk/vnutorny-system-kvality

základným predpisom  vnútorného systému univerzity, ktorý upravuje spôsob napĺňania poslania univerzity a jej strategických cieľov v oblasti vysokoškolského vzdelávania je predpis Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave,

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf

kľúčovú úlohu zohráva Rada pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave.

https://www.truni.sk/rada-pre-kvalitu

Vízie, strategické priority, hlavné ciele, nástroje na ich dosiahnutie ako aj indikátory (kľúčové ukazovatele) sú súčasťou fakultného Dlhodobého zámeru na roky 2021 - 2026.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/kvalita/ddz_pf_tu_2021_2026.pdf

Tento fakultný dlhodobý zámer vychádza z univerzitného Dlhodobého zámeru TU na roky 2021 – 2026,

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/ddz_tu_2021-2026.schvalene_as_tudocx.pdf

a súčasne nadväzuje na predchádzajúce fakultné dlhodobé zámery.

http://iuridica.truni.sk/dlhodoby-zamer-rozvoja-fakulty

Strategické ciele sú determinované potrebou permanentného rozvoja kultúry kvality a zlepšovania tak vysokoškolského vzdelávania a výskumnej činnosti, ako aj ich vzájomného previazania. Smerujú k zvyšovaniu angažovanosti a uvedomeniu si zodpovednosti všetkých zainteresovaných strán, ktorými sú najmä študenti, učitelia, zamestnanci a absolventi. Súčinnosť pri rozvoji kultúry kvality a jej zlepšovaní poskytujú aj partnerské subjekty v oblasti štúdia, vedy, výskumu a vzdelávania.

Štandardy a usmernenia na zabezpečovanie kvality v Európskom priestore vysokoškolského vzdelávania (ESG) sú rozpracované v Príručke kvality.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/kvalita/prirucka_kvality_pf_tu_2021.pdf

Hlavné zásady a princípy jednotlivých štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality sú rozpracované v Politike kvality.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/kvalita/politika_kvality_pftu_2021.pdf

Stratégia je súčasťou systému riadenia, zahŕňa hodnoty a ciele premietajúce sa do organizácie, riadenia, iných činností a štúdia, ktoré sú vymedzené Štatútom Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty a

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/statut/tatt_pf_tu_doplnen_znenie.pdf

vo vzťahu k univerzite Štatútom Trnavskej univerzity v Trnave.

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/statut_tu_2016.pdf

Stratégia vychádza z organizačnej štruktúry a pôsobnosti, právomoci a zodpovednosti jednotlivých organizačných súčastí fakulty a ich hlavných úloh tak, ako sú definované Organizačným poriadkom Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/statut/organizacny_poriadok_pf_tu_na_web.pdf

Na podporu organizácie systému zabezpečovania kvality boli zriadené poradné orgány dekana, ktorých poslaním je rozvíjať kultúru kvality ako aj monitorovať a hodnotiť jednotlivé procesy upravené osobitnými predpismi v jednotlivých oblastiach.

Rada pre kvalitu pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému kvality.

V rámci vnútorného systému kvality je zriadená (spoločná) Programová rada, ktorá overuje kvalitu bakalárskeho a magisterského študijného programu tým, že ho monitoruje a priebežne vyhodnocuje, navrhuje zmeny, inovácie, doplnenia. Odborové rady realizujú tieto činnosti vo vzťahu k doktorandským študijným programom. Rada pre habilitačné a inauguračné konania (ROHIK) zabezpečuje rozvoj a monitorovanie kvality konkrétneho habilitačného konania a inauguračného konania.

http://iuridica.truni.sk/organy-vsk

VZDELÁVANIE

Príprava a schvaľovanie študijných programov

Cieľ

Hlavným cieľom je zaistenie vysokého štandardu vzdelávania a ponuka atraktívnych študijných programov.

Obsahové nastavenie študijných programov podľa aktuálnych aj výhľadových požiadaviek praxe sa orientuje na komplexný rozvoj absolventov, ktorý vyžaduje také vzdelávacie aktivity a výstupy v jednotlivých predmetoch, aby sa okrem odbornej profilácie študentom zabezpečil aj rozvoj osobnostných zručností a profesionálnych kompetencií.

Preto je nevyhnutné vytvorenie takých podmienok vzdelávania, aby absolvent po úspešnom ukončení vzdelávacieho procesu na fakulte získal v študijnom odbore právo potrebné vedomosti, zručnosti, spôsobilosti a uplatnil sa na trhu práce. Okrem klasických prezenčných foriem výučby fakulta vníma ako dôležité využívanie moderných technológií pri výučbe napr. v podobe on-line či e-learningových foriem výučby.

http://iuridica.truni.sk/studijne-programy

Inštitucionálny rámec

Na fakulte funguje viacero orgánov a komisií ako poradných orgánov dekana, ktoré prispievajú k zabezpečovaniu a zvyšovaniu kvality vzdelávania.

Dôležitým predpisom, ktorý upravuje proces tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov je univerzitný predpis Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave.

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf

Pre bakalársky a študijný program je v rámci systému kvality dôležitým orgánom programová rada, na PF TU bola vymenovaná Spoločná programová rada pre bakalársky a naň nadväzujúci magisterský študijný program. Kompetencie programovej rady upravuje univerzitný predpis Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave (čl. 10). Programová rada priebežne monitoruje a pravidelne vyhodnocuje výučbu v príslušnom študijnom programe, posudzuje obsahovú náplň študijného programu a vyhodnocuje jeho odbornú úroveň, každoročne zabezpečuje proces hodnotenia študijného programu, prejednáva zámer na úpravu študijného programu, predĺženie oprávnenia uskutočňovať študijný program, ako aj na zrušenie študijného programu z iniciatívy fakulty, prejednáva vnútorné hodnotiace správy.

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf

Vo vzťahu k doktorandským študijným programom je kľúčovým orgánom Odborová rada kreovaná osobitne pre každý doktorandský študijný program. Kompetencie tejto rady sú upravené v univerzitnom predpise Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave (čl. 11). Odborová rada priebežne monitoruje a pravidelne vyhodnocuje výučbu v príslušnom študijnom programe, posudzuje obsahovú náplň študijného programu a vyhodnocuje jeho odbornú úroveň, každoročne zabezpečuje proces hodnotenia študijného programu, prejednáva zámer na úpravu študijného programu, predĺženie oprávnenia uskutočňovať študijný program, ako aj na zrušenie študijného programu z iniciatívy fakulty, schvaľuje témy dizertačných prác, prejednáva vnútorné hodnotiace správy.

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/studijne-programy_pravidla-tu.pdf

Pre každý študijný program je menovaná osoba zodpovedná za študijný program podľa čl. 7 Pravidiel tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave, ktorá je súčasne v pozícii predsedu programovej/odborovej rady. Osoba zodpovedná za študijný program nesie hlavnú zodpovednosť za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečovanie kvality študijného programu. Zodpovedá za kvalitu obsahu študijného programu a jeho uskutočňovanie, vyhodnocuje študijný program a rozvíja ho. Zároveň zabezpečuje niektorý z profilových študijných predmetov. Svojou odbornosťou a svojím menom zásadným spôsobom ručí za kvalitu a riadne uskutočňovanie študijného programu.

http://iuridica.truni.sk/organy-vsk

Komisia pre štúdium prerokúva študijné otázky, obsah a zmenu študijných programov, podieľa sa na rozvoji študijných programov, v prípade potreby sa vyjadruje k procesu skúšania a hodnotenia, predkladá dekanovi fakulty návrhy na nové študijné predmety a návrhy aktivít na rozvoj schopností a zručností študentov a pedagógov. Komisia operatívne reaguje na aktuálnu spoločenskú situáciu a za týmto účelom navrhuje spôsoby zatraktívnenia študijného programu, najmä predložením tém, ktoré dopĺňajú študijné poznatky, či návrhov na pozvanie odborníkov z rôznych oblastí práva a príbuzných odborov.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_c_1_2020-komisia_pre_studium.pdf

Komisia pre právnické vzdelávanie sa zaoberá kvalitou štúdia na fakulte, najmä hodnotením študijných programov realizovaných na fakulte, hodnotením výučbového procesu na fakulte a navrhuje prípadné zmeny vo vzťahu k študijným programom, podáva návrhy, pripomienky, podnety a identifikuje opatrenia, ktoré odporúča vo vzťahu k zlepšeniu kvality vzdelávania na fakulte.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/usmernenie_dekana_pf_tu_c_6_2021_komisia_pre_pravnicke_vzdelavanie_f.pdf

Procesy

Študijný program je schvaľovaný v súlade s formalizovanými procesmi vnútorného systému kvality, pričom je zaručené nezávislé, nestranné, objektívne, odborne fundované, transparentné a spravodlivé posúdenie návrhu a schválenie študijného programu, do ktorého sú zapojení študenti, zamestnávatelia a ďalšie zainteresované strany. Je zaručené, že osoby posudzujúce a schvaľujúce študijný program sú iné ako osoby, ktoré pripravujú návrh študijného programu. Primárnu zodpovednosť za kvalitu študijného programu nesie osoba zodpovedná za študijný program a príslušná programová/ odborová rada, pričom spolupracujú učitelia fakulty a zainteresované strany.

Vedecká rada je orgánom akademickej samosprávy fakulty, ktorá, okrem iného, schvaľuje návrh študijných programov, ktoré má uskutočňovať fakulta. Na rokovanie vedeckej rady o návrhu študijných programov vedecká rada prizýva zástupcov študentov určených študentskou časťou senátu fakulty.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/2020_final_rokovaci_poriadok_vrtu_pf_2014_doplnenie_7.12.2020.pdf

Návrhy študijných programov fakulty pred ich schválením prerokúva  akademický senát fakulty.

http://iuridica.truni.sk/akademicky-senat

Nezávislé posudzovanie študijných programov je v kompetencii univerzitnej Rady pre vnútorné hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave.

https://www.truni.sk/rada-pre-kvalitu

Učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta

Cieľ

Intenzifikácia kvality vzdelávania a jeho permanentná modernizácia v študijnom odbore právo je priamo prepojená s požiadavkami spoločenskej a hospodárskej praxe. Učenie je zamerané na rozvoj praktickej prípravy a na výkon príslušných povolaní.

Inštitucionálny rámec

Rada študijných poradcov koordinuje študijných poradcov na fakulte v rámci plnenia ich úloh s cieľom zefektívnenia študijného poradenstva a prezentácie štúdia na fakulte.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_4_2021_rada_stud_poradcov-web.pdf

Rada kariérnych poradcov vykonáva činnosti smerujúce k podpore uplatnenia študentov v praxi a orientovaniu sa študentov na trhu práce v rámci povolaní v odbore práva, k podpore nadobudnutia praktických skúseností v odbore práva počas štúdia a k podpore sebarealizácie študentov pri budúcom výkone povolania v odbore práva.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_5_2021_rada_karier_poradcov-web.pdf

Komisia pre podporu študentov so špecifickými potrebami prerokúva otázky súvisiace s činnosťou fakultného koordinátora pre podporou študentov so špecifickými potrebami.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_c_2_2020_komisia_student_specif_potreby.pdf

Pre študentov v rámci konzultačných hodín je k dispozícii aj poradca pre štúdium, odborník v oblasti vysokoškolskej pedagogiky, s ktorým študenti môžu konzultovať rôzne témy súvisiace s vyučovaním a učením sa.

http://iuridica.truni.sk/poradca-pre-studium-studenti

Procesy

Učenie je  proces zmeny, ktorý smeruje k osvojeniu si nových vedomostí a nadobudnutiu nových zručností. Na fakulte je vytvorené podnetné prostredie pre vzdelávanie a rozvoj študentov a zamestnancov, v ktorom vedúci zamestnanci chápu učenie ako cestu k cieľu, ktorým je rozvoj študenta, zamestnanca a celej organizácie.

Pravidlá štúdia, formy, metódy a jeho organizáciu, ako aj postavenie študenta a hodnotenie jeho výsledkov sú upravené Študijným poriadkom PF TU.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studijny-poriadok/studijny_poriadok_schvaleny_as_pf_tu-1.pdf

Prijímacie konanie a priebeh štúdia

Cieľ

Pre dosiahnutie a zvyšovanie kvality vzdelávania je potrebné, aby mali uchádzači o štúdium predpoklady pre úspešné absolvovanie štúdia. Na základe uvedeného je obsahové zameranie prijímacích skúšok pravidelne prehodnocované tak, aby boli požiadavky na uchádzačov primerané a ich vedomosti na takej úrovni, aby ich bolo možné ďalej rozvíjať. Rozvojom potenciálu študentov je tiež možné podporiť angažovanosť učiteľov a ich pracovnú spokojnosť.

Inštitucionálny rámec

Komisia pre prijímacie konanie na bakalársky študijný program prerokúva otázky týkajúce sa skvalitňovania prijímacích pohovorov na bakalársky študijný program na fakulte s cieľom zabezpečenia kvalitného, transparentného, spoľahlivého a spravodlivého prijímacieho procesu.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/usmernenie_dekana_pf_tu_komisia_pre_prijimacie_konanie_bc_pravo_1_2016.pdf

Procesy

Fakulta a štúdium na nej sú propagované najmä na webovom sídle, sociálnych sieťach, na dni otvorených dverí či workshope pre stredoškolákov.

Uchádzači majú možnosť absolvovať prípravný kurz, počas ktorého si obnovia, prípadne získajú základné vedomosti z oblasti slovenských a svetových dejín, filozofie, psychológie, sociológie, základov práva a ústavného práva ako aj orientáciu v spoločensko-politickom dianí. Na záver prípravného kurzu účastníci absolvujú simulované prijímacie skúšky a majú možnosť vypracovať vzorový skúšobný test.

Uchádzači tiež majú možnosť pýtať sa prostredníctvom chatu.

http://iuridica.truni.sk/pravnicka-fakulta-trnavskej-univerzity-v-trnave

Podmienky prijímacieho konania sú každoročne schvaľované akademickým senátom a  zverejňované na webovom sídle fakulty.

http://iuridica.truni.sk/prijimacie-konanie

O priebehu štúdia, možnostiach ďalšieho vzdelávania a ďalších aktualitách sú študenti priebežne informovaní. Študijné oddelenie je všetkým študentom k dispozícii. Vzhľadom na veľkosť fakulty referentky študijného oddelenia poznajú študentov osobne, čo im umožňuje úplne adresný a personalizovaný prístup.

Pravidlá pre zapisovanie tém bakalárskych a diplomových prác sú upravené interným predpisom, pričom sa akcentuje spolupráca medzi študentom a učiteľom aj podľa vopred určeného harmonogramu, postupov vypracovania a konečného odovzdania záverečných prác a rámcový priebeh ich obhajob.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/usmernenie_dekana_pf_tu_c_9_2021_o_harmongrame_konzultaciivypracovania_a_obhajobe_zaverecnej_prace.pdf

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/pokyn_dekana_pf_tu_c_4_2021_zaverecne_prace_konzultacie.pdf

Vykonanie rigoróznej skúšky a udelenie akademického titulu „doktor práv“ je predmetom úpravy interného predpisu.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/vyhlaska_dekana_c._1_2020_o_rigoroznom_konani.pdf

Podrobnosti o doktorandskom štúdiu sú upravené samostatným predpisom.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/vyhlaska-dekana-pravnickej-fakulty-c.12013-o-doktorandskom-studiu_uz.pdf

Priebežne je sledovaná miera spokojnosti študentov s kvalitou výučby a učiteľov, a to aj prostredníctvom ankiet, vrátane ankiet absolventov. Zasadnutia kolégia dekana sa venujú otázkam vzdelávania a skúšania študentov.

http://iuridica.truni.sk/studenti-dotaznikove-prieskumy

Pre študentov sa pravidelne organizujú rôzne aktivity v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry. Študenti majú možnosť podávať podnety týkajúce sa študijných záležitostí priamo dekanovi fakulty. Fakulta dbá na to, aby študenti mali k dispozícii aktuálne učebnice a študijnú literatúru, s čím súvisí pravidelné prehodnocovanie knižničného fondu.

Celé štúdium je zamerané na prepojenie teoretických vedomostí s praxou. Zvyšuje sa počet predmetov praktického zamerania, o.i. tzv. kliník, študenti majú možnosť stáží, zverejňované sú ponuky práce v oblasti práva. Fakulta sa usiluje o  zachovanie vysokej uplatniteľnosti absolventov na trhu práce.

http://pravnekliniky.truni.sk/

VEDA A VÝSKUM

Cieľ

Fakulta sa usiluje udržať postavenie prestížnej a akceptovanej vedecko-výskumnej základne pre oblasť práva a právnych vied. V oblasti výskumu sa zameriava na excelentnosť a relevantnosť výskumnej činnosti reflektujúc hlavné spoločenské otázky tak na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni.  Orientuje sa aj na spoločenské inovačné trendy generujúce nové formy právnych vzťahov a požiadavky nových legislatívnych noriem.

http://publikacie.iuridica.truni.sk/

http://podujatia.iuridica.truni.sk/

http://iuridica.truni.sk/vedecke-granty-projekty

Inštitucionálny rámec

Vedecká rada hodnotí najmenej raz za rok hodnotí úroveň fakulty vo vzdelávacej činnosti a v oblasti vedy.

http://iuridica.truni.sk/vedecka-rada

V oblasti vedy je dôležitou agendou oblasť habilitačných a inauguračných konaní. Podmienky a postup pri habilitačnom a inauguračnom konaní, podmienky personálneho zabezpečenia odborov habilitačného a inauguračného konania , rámcové kritéria na získanie vedecko-pedagogického a umelecko-pedagogického titulu docent a profesor, postup získavania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor a určuje podmienky podávania žiadostí o udelenie akreditácie nových odborov HIK upravuje Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/1_2022%20Smernica%20HIK_0.pdf

Skupina piatich osôb, ktoré majú zodpovednosť za rozvoj a zabezpečenie kvality odboru HIK, tvorí Radu odboru habilitačného konania a inauguračného konania (ROHIK). Táto rada prerokováva aktuálne záležitosti príslušného odboru HIK a hodnotí jeho úroveň.

http://iuridica.truni.sk/organy-vsk

Postupy získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor, kritériá pre získavanie týchto titulov, ako aj podmienky výberového konania sú upravené v osobitných univerzitných a fakultných predpisoch.

http://iuridica.truni.sk/predpisy-haik

Komisia pre doktorandské štúdium prispieva svojou činnosťou k rozvoju, podpore a kvalite vzdelávania, vedeckej a výskumnej činnosti v doktorandských študijných programoch poskytovaných, organizovaných a zabezpečovaných v dennej a externej forme štúdia.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_2_2021_komisia-phd_na_web.pdf

Odborová komisia pre doktorandské štúdium sleduje, koordinuje a hodnotí študijnú a vedeckú úroveň doktorandského štúdia v akreditovanom doktorandskom študijnom odbore uskutočňovanom na fakulte. Subodborové pracovné komisie pre doktorandské štúdium sú poradným a iniciatívnym orgánom odborovej komisie, ktorý sleduje a vyhodnocuje odbornú úroveň štúdia v akreditovanom doktorandskom študijnom programe v rámci akreditovaného študijného odboru na fakulte.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/opatrenie_dekana-odborova_komisia_2019.pdf

Komisia pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť študentov prispieva svojou činnosťou k rozvoju, podpore a kvalite študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_3_2021_komisia-svoc.pdf

Procesy

Nové technologické inovačné trendy v kontexte 4. priemyselnej revolúcie otvárajú priestor na formulovanie novej, doteraz neznámej úrovne vzťahov už nielen medzi humánnymi fyzickými a právnymi subjektmi, ale aj novými nezávisle konajúcimi alebo pôsobiacimi elementmi technickej biologickej či digitálnej povahy, akými sú napr. elementy umelej inteligencie, automatizácie, robotizácie a pod. Inou oblasťou pre výskum právnych súvislostí sú civilizačné dopady, ako napr. environmentálna záťaž, klimatické zmeny, pandémie, migrácie a pod.

Aj tieto trendy sú považované za dôležitú príležitosť na rozvoj vedeckej činnosti fakulty. Postavenie fakulty v oblasti výskumu sa zameriava na excelentnosť a relevantnosť výskumnej činnosti v oblasti práva a právnych vied, reflektujúc aj  hlavné spoločenské otázky tak na regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Oblasti výskumu je potrebné prepájať aj s doktorandským štúdiom s ťažiskom na internacionalizáciu v odbornej príprave a výskumných činnostiach.

Podpora vedy sa uskutočňuje aj riešením vedeckovýskumných projektov, organizovaním vedeckých a odborných podujatí, aktívnou účasťou učiteľov na podujatiach. Výsledky vedeckej práce sú publikované a výsledky vedeckej činnosti sú pravidelne hodnotené

PODPORNÉ ČINNOSTI

Cieľ

Moderné vysoké školstvo vyžaduje aj permanentný odborný a osobnostný rozvoj členov akademickej obce a súčasne aj primeranú modernizáciu vzdelávacieho prostredia, aplikáciu aktuálnych technických trendov, pripravenosť a flexibilitu na očakávané aj neočakávané výzvy tak zo strany prijímateľov vzdelávania ako aj spoločenských udalostí.  

Zdroje na zabezpečenie štúdia a podporu študentov

Zdroje na podporu štúdia a materiálno-technické vybavenie sú determinované  disponibilnými zdrojmi fakulty, s ktorými hospodári v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj internými predpismi rešpektujúc zásady hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti.

Vysokoškolskí učitelia

Fakulta sa usiluje o vytvorenie vyhovujúcich podmienok podporujúcich profesionálny rast zamestnancov s orientáciou na kvalitu.

Inštitucionálny rámec

Za finančné riadenie a správny chod fakulty zodpovedá dekan a tajomník fakulty.

http://iuridica.truni.sk/vyrocne-spravy

Procesy

Obsadzovanie funkcií profesorov a docentov sa uskutočňuje výberovým konaním v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a Zásadami výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov Trnavskej univerzity v Trnave.

http://iuridica.truni.sk/volne-pracovne-miesta

Monitorovanie a hodnotenie činnosti ústavov/katedier a ich členov sa vykonáva vo vzťahu k podstatným činnostiam, ktoré spočívajú najmä v realizácii výučby a vedeckovýskumnej činnosti v oblasti práva, ako aj v ďalších tvorivých činnostiach a kariérnom raste členov ústavov/katedier.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislati...

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/usmernenie_dekana_4_2020.pdf

Najúspešnejší pedagógovia a vedeckí pracovníci sú pravidelne vyhodnocovaní a ich úspechy zverejnené.

http://iuridica.truni.sk/ocenenia-pedagogov

Významné výsledky študentov v štúdiu a vo vedeckej oblasti sú ocenené, je im vyjadrená verejná podpora a tiež sú pravidelne zverejňované.

http://iuridica.truni.sk/uspechy-studento

VONKAJŠIE VZŤAHY

Cieľ

Fakulta sa usiluje o efektívnu externú komunikáciu s verejnosťou, odbornými inštitúciami a potencionálnymi uchádzačmi o štúdium. Súčasne sa usiluje o internacionalizáciu vzdelávania s ambíciou zvýšiť počet mobilít v rôznych grantových programoch a udržiavanie stabilného okruhu partnerských domácich aj zahraničných subjektov s víziou jeho ďalšieho rozširovania.

Inštitucionálny rámec

Komisia pre internacionalizáciu vedy a vzdelania plní úlohy v oblasti koncepčných otázok medzinárodných vzťahov a internacionalizácie vedeckovýskumných a vzdelávacích procesov na fakulte.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/usmernenie_dekana_pf_tu_5_2020_komisia_internacionalizacie_web.pdf

Procesy

Komisia pre internacionalizáciu vedy a vzdelania predkladá dekanovi koncepcie rozvoja medzinárodnej spolupráce fakulty a internacionalizácie jej činnosti, návrhy na nadviazanie, posilnenie a ďalšie smerovanie spolupráce so zahraničnými vedeckovýskumnými a vzdelávacími pracoviskami, vypracováva návrhy rozvoja obojsmernej internacionalizácie vedy, výskumu a vzdelávania a návrhy na zvýšenie atraktivity štúdia a výskumu na fakulte pre zahraničných študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov.

Fakulta spolupracuje s partnerskými subjektmi fakulty v oblasti štúdia, vedy, výskumu a vzdelávania.

Spolupráca s inými inštitúciami | Právnická fakulta (truni.sk)

Fakulta tiež uzatvára zmluvy o vedeckej a pedagogickej spolupráci so zahraničnými vysokými školami.

http://iuridica.truni.sk/medzinarodne-zmluvy

Fakulta na svoju prezentáciu ako aj na prezentáciu svojich študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov využíva webové sídlo, sociálne siete, médiá a iné marketingové aktivity.

Študenti a zamestnanci fakulty majú možnosť získavať vedomosti a skúsenosti aj v rámci spolupráce so zahraničnými inštitúciami. Primárnu úlohu v tomto smere zohráva mobilitná schéma ERASMUS+ a tiež bilaterálne partnerstvá. Študenti fakulty majú možnosť na každom stupni a forme štúdia absolvovať zahraničnú mobilitu v podobe riadneho štúdia alebo odbornej stáže. Fakulta ponúka pre domácich aj hosťujúcich študentov možnosť výučby predmetov tiež v anglickom a nemeckom jazyku, a to tak v rámci mobilitných schém, ako aj v rámci osobitného programu European Legal Studies.

http://iuridica.truni.sk/studium-v-zahranici

http://iuridica.truni.sk/international-relations

http://iuridica.truni.sk/erasmus

https://www.truni.sk/en/erasmus-0

http://iuridica.truni.sk/european-legal-studies-slovak-republic

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ

Cieľ

Spoločenská zodpovednosť fakulty sa prejavuje najmä v dodržiavaní pravidiel riadneho hospodárenia environmentálne uvedomelej inštitúcie, inštitúcie so silnými etickými a humánnymi postojmi, či nestrannej inštitúcie stojacej na vedeckom poznaní a prístupe. Fakulta aktívne pristupuje k spoločenským výzvam.    

Fakulta dôsledne dbá na ochranu akademickej integrity a slobôd, je ostražitá voči akademickým podvodom, bojuje proti intolerancii akéhokoľvek druhu a diskriminácii.

Inštitucionálny rámec

Fakulta víta akékoľvek podnety, pripomienky, návrhy, ktoré pomôžu budovať kvalitu vysokoškolského vzdelávania, a preto má vybudovaný dôsledný systém podávania podnetov, pripomienok, návrhov.

http://iuridica.truni.sk/podnety-oznamenia

Inštitucionálne je zabezpečené uplatňovanie zásady rovného zaobchádzania, neakceptovanie prejavov intolerancie, nekalých praktík a akademických podvodov. Definované sú postupy pre prípad porušenia týchto zásad. Každý študent, zamestnanec, uchádzač o štúdium, prípadne iná osoba, môže urobiť oznámenie týkajúce sa zabezpečenia a dodržiavania ochrany pred akýmkoľvek druhom nerovného zaobchádzania uchádzačov, študentov, zamestnancov, ochrany pred prejavmi intolerancie, ako upozornenia na nekalé praktiky či porušovanie etických pravidiel, ktoré súvisia s činnosťou fakulty ako vedecko-pedagogickej ustanovizne, ktorá plní úlohy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podávanie oznámenia upravuje usmernenie dekana PF TU č. 1/2021.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/studium/usmernenie_dekana_1_2021_oznamenia_diskrim_etika-web.pdf

Fakulta si zachováva vysoký štandard dodržiavania ľudských mravných princípov, profesionálnych noriem a plne rešpektuje zásady Etického kódexu.

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/3_2015_eticky-kodex-tu-final-1.pdf

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/rokovaci_poriadok_eticke...

Fakulta kladie vysoký dôraz na dodržiavanie pravidiel akademickej etiky publikovania, korektného citovania a dodržiavanie autorských a iných práv duševného vlastníctva zamestnancami a študentmi fakulty.

http://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/fakulta/legislativa/smernica_1_2021_plagiatorstvo.pdf

Procesy

Prostredníctvom podnetu týkajúceho sa štúdia na fakulte sa študent môže domáhať ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené alebo ohrozené, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky v činnosti alebo v nečinnosti fakulty alebo zamestnancov fakulty, najmä na porušenie právnych predpisov alebo na porušenie vnútorných predpisov. Podnetom môže študent aj zamestnanec podávať aj návrhy na skvalitnenie štúdia a študijného procesu, spravidla návrhy na úpravy študijných programov (napr. návrh na úpravu obsahu predmetu, návrh nového predmetu, vyjadrenie k vzdelávaciemu procesu, podnety k hodnoteniu predmetu). Podnetmi sa zaoberá Komisia pre štúdium.

http://iuridica.truni.sk/komisia-pre-studium-podnety

V úsilí zlepšovať študijné a pracovné prostredie je na fakulte vytvorená možnosť adresovať priamo dekanovi fakulty podnety, námety a pripomienky. pozornosť.

http://iuridica.truni.sk/podnety-oznamenia

Disciplinárne priestupky študentov prerokúva disciplinárna komisia fakulty a svoj návrh na rozhodnutie predkladá dekanovi fakulty.

http://iuridica.truni.sk/disciplinarna-komisia-pravnickej-fakulty-trnavskej-univerzity-v-trnave

Fakulta iniciuje a podporuje rôzne aktivity, ktoré majú spoločenský rozmer a týkajú sa etických tém, environmentálnych aktivít študentov, či tém venujúcich sa slabším (témy venujúce sa problematiky osôb so zdravotným znevýhodnením, seniorov, detí).

http://podujatia.iuridica.truni.sk/

Podporované sú aktivity učiteľov v expertnej a posudzovateľskej činnosti (napr. v oblasti legislatívneho procesu, v rámci rozhodovacej činnosti súdov, a iných foriem aplikácie práva) a aktivity učiteľov v rámci rôznych externých odborných komisií, grémií a pod.

Fakulta udržiava tradíciu univerzitných a fakultných podujatí, buduje fakultnú a univerzitnú identitu. Podporuje aktivity smerujúce k posilneniu medzifakultnej spolupráce v rámci Trnavskej univerzity v Trnave. V rámci celoživotného vzdelávania sa podieľa na aktivitách Univerzity tretieho veku. Zástupcovia fakulty uskutočňujú mediálne výstupy a odborné vyjadrenia k aktuálnym spoločenským a právnym problémom.

ZHROMAŽĎOVANIE, SPRACOVANIE A ZVEREJŇOVANIE INFORMÁCIÍ

Fakulta zhromažďuje, analyzuje a využíva relevantné informácií na efektívne uskutočňovanie a riadenie svojich študijných programov a ďalších aktivít. Na základe analýz, či vyhodnotení zo získaných údajov cyklicky vypracováva samohodnotiacu správu, v ktorej sú vyhodnotené všetky realizované procesy na fakulte.

Na zisťovanie spokojnosti zamestnancov s úrovňou riadenia, komunikáciou, materiálnym zabezpečením, finančným ohodnotením, motiváciou, možnosťou kariérneho rastu a uplatnením slúžia anonymné dotazníky spokojnosti zamestnancov.

V oblasti získavania spätnej väzby k pedagogickému výkonu učiteľa je jedným z prostriedkov anonymný dotazník spokojnosti študentov, ktorý mapuje indikátory vzdelávania a súčasne slúži na zisťovanie spokojnosti študentov so službami, informovanosťou a prostredím fakulty.

Dekan na webovom sídle fakulty poskytuje študentom odpovede na ich prípadné otázky.

Formou monitorovania pedagogického procesu sú aj hospitácie učiteľov, a to najmä pri začínajúcich učiteľoch.

Hodnotenie učiteľov a vedecko-výskumných zamestnancov sa uskutočňuje ročne, pričom sa hodnotí najmä pedagogická, vedecko-výskumná, grantová a publikačná činnosť učiteľa. Nie menej významné je aj hodnotenie jeho osobnostného rozvoja a prístup k ďalšiemu vzdelávaniu.

Na hodnotenie kvality štúdia a uplatnenia absolventov v praxi sa tiež využíva absolventský dotazník.

Fakulta poskytuje jasné, objektívne, aktuálne a jednoducho prístupné informácie o fakulte, interných predpisoch, štúdiu, prijímacích pohovoroch, aktivitách a podujatiach, publikačnej činnosti, konferenciách, medzinárodných vzťahoch a pod. Uvedený súbor zverejňovaných informácií je priebežne aktualizovaný a dopĺňaný.

http://iuridica.truni.sk/spravy-o-hodnoteni-o-vede

http://iuridica.truni.sk/vyrocne-spravy

Fakulta bude vykonávať monitoring a periodické hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania podľa vnútorného predpisu univerzity Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave.

https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/vnutorny-system-kvality-tu_schvaleny-vr-tu_november-2021_0.pdf

Na univerzitnom intranete sú každoročne zverejňované:

Výročná správa o činnosti fakulty

Výročná správa o hospodárení fakulty

Výročná správa o vzdelávacej činnosti fakulty

Správa o hodnotení úrovne v oblasti vedy

Hodnotiaca správa funkčnosti vnútorného systému kvality

Vyhodnotenie ankiet študentov k spokojnosti s kvalitou výučby a materiálnych zdrojov

Vyhodnotenie dotazníkových prieskumov zamestnancov

Vyhodnotenie dotazníkových prieskumov absolventov

   

  Pôvodné prepdisy Vnútorného systému kvality:

  Štatút rady Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty pre kvalitu

  Pokyn dekana Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave k zabezpečovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania na Právnickej fakulte

  Príloha č. 1: Dotazník spokojnosti zamestnancov
  Príloha č. 2: Ročné hodnotenie doktoranda
  Príloha č. 3: Dotazník študenta na zisťovanie kvality vzdelávania
  Príloha č. 4: Záznam z hospitácie
  Príloha č. 5: Dotazník o uplatnení absolventov v praxi

  Predpisy vnútorného systému kvality PF TU

  Zelený certifikát od spoločnosti SEWA

   

  Základnými predpismi pre VSK bola Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2014 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania na Trnavskej univerzite v Trnave a Pokyn na zabezpečenie vnútorného systému kvality, ktorý vydala dekanka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave 10. apríla 2014 s pôsobnosťou pre právnickú fakultu.