Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Legislatíva a základné normy Právnickej fakulty TU

Štatút
Vnútorný systém kvality
Organizačný poriadok
Akademický senát
Študijný poriadok
Etika, etika publikovania
Podnety, oznámenia (ochrana práv, diskriminácia, podnety študentov)
Prijímacie konanie
Štúdium
Záverečné práce
Veda a výskum
 

ŠTATÚT

Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty – úplné znenie má informatívny charakter (zmeny účinné od 12.5.2016)
Zmeny a doplnky Štatútu Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty – zmeny účinné od 21.4. 2016 a 12. 5. 2016
Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 1.9.2013
ŠTATÚT TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE

VNÚTORNÝ SYSTÉM KVALITY

Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania Trnavskej univerzity v Trnave
Pravidlá tvorby, úpravy, schvaľovania a hodnotenia kvality študijných programov Trnavskej univerzity v Trnave

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Organizačný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 15.12.2011
Zmeny a doplnky k Organizačnému poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinné od 18.6.2015 a 22.6.2015

AKADEMICKÝ SENÁT

Rokovací poriadok Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v znení účinnom od 11. decembra 2020
Zásady volieb do Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

ŠTUDIJNÝ PORIADOK

Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (AKTUÁLNY) - účinný od 24.10.2019
ŠTUDIJNÝ PORIADOK TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE
Neaktuálne študijné poriadky:
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave - účinný od 1.9.2018
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - úplné znenie má Informatívny charakter (zmeny účinné od 28.11.2016)
Dodatok č. 2 k Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 28.11.2016
Dodatok č. 1 k Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 15.2.2016
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinný od 1.9.2013
Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - úplné znenie má informatívny charakter - účinné od 1.9.2012
Zmeny a doplnky Študijného poriadku Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty - účinné od 1.9.2012

ETIKA, ETIKA PUBLIKOVANIA

Etický kódex Trnavskej univerzity v Trnave
Smernica dekana PF TU č. 1/2021 - Etika publikovania a zamedzenie plagiátorstva
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2021 - Ochrana proti diskriminácii, prejavom intolerancie, nekalým praktikám, porušovaniu etických pravidiel
Etická komisia
Rokovací poriadok Etickej komisie Trnavskej univerzity v Trnave
Disciplinárna komisia
Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave
Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Trnavskej univerzity v Trnave

PODNETY, OZNÁMENIA (OCHRANA PRÁV, DISKRIMINÁCIA, PODNETY ŠTUDENTOV)

Usmernenie dekana PF TU č. 3/2020 - Podávanie a vybavovanie podnetov
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2020 - Činnosť komisie pre štúdium
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2021 - Ochrana proti diskriminácii, prejavom intolerancie, nekalým praktikám, porušovaniu etických pravidiel
Podnety / oznámenia
Podnety dekanke
Podnety pre štúdium
Oznámenie o porušení zásady rovného zaobchádzania / o prejavoch intolerancie /  o nekalej praktike / o neetickom konaní

PRIJÍMACIE KONANIE

Informácie o prijímacom konaní (otázky, literatúra, formulár pre otázky uchádzačov)
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2016 - Činnosť Komisie pre prijÍmacie konanie

ŠTÚDIUM

Usmernenie dekana PF TU č. 1/2020 - Činnosť Komisie pre štúdium
Usmernenie dekana PF TU č. 6/2021 - Činnosť Komisie pre právnické vzdelávanie
Usmernenie dekana PF TU č. 10/2021 - Zahraničná mobilita vykonávaná na základe programu ERASMUS+

Študenti so špecifickými potrebami

Smernica rektora o podpore študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami
Usmernenie dekana PF TU č. 2/2020 - Činnosť  Komisie pre podporu študentov so špecifickými potrebami
Podpora študentov so špecifickými potrebami

Študijný poradca

Usmernenie dekana PF TU č. 4/2021 - Činnosť Rady študijných poradcov
Študijní poradcovia

Kariérový poradca

Usmernenie dekana PF TU č. 5/2021 - Činnosť Rady kariérových poradcov
Kariérne poradenstvo

Záverečné práce

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác
Usmernenie dekana PF TU č. 9/2021 - Harmonogram konzultácií, vypracovania a obhajoby záverečnej práce
Príloha č. 1 - Harmonogram konzultácií a vypracovania bakalárskej a diplomovej práce
Príloha č. 2 - Rámcový formulár posudku školiteľa a posudku oponenta záverečnej práce
Príloha č. 3 - Rámcový harmonogram zápisov tém záverečných prác a obhajob záverečných prác
Pokyn dekana PF TU č. 4/2021 - Priebeh konzultácií a postup vypracovania záverečných prác
Príloha - Harmonogram konzultácie a vypracovanie záverečnej práce

Etika publikovania
Usmernenie dekana PF TU č. 1/2021 - Ochrana proti diskriminácii, prejavom intolerancie, nekalým praktikám, porušovaniu etických pravidiel
Smernica dekana PF TU č. 1/2021 - Etika publikovania a zamedzenie plagiátorstva

Vedecká a odborná činnosť študentov

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2019, ktorou sa určujú podmienky na organizovanie a vykonávanie študentskej vedeckej a odbornej činnosti na Trnavskej univerzite v Trnave
Usmernenie dekana PF TU č. 3/2021 - Činnosť Komisie pre študentskú vedeckú a odbornú činnosť
Študentská vedecká a odborná činnosť (ŠVOČ)

Doktorandské štúdium

Vyhláška dekana právnickej fakulty č. 1/2013 o doktorandskom štúdiu – úplné znenie má informatívny charakter – účinné od 1.9.2015
Zmeny a doplnky vyhlášky o doktorandskom štúdiu – účinné od 1.9.2015
Vyhláška dekana č. 1/2013 - Doktorandské štúdium - účinné od 1.9.2013
Usmernenie dekana PF TU č. 2/2021 - Činnosť Komisie pre doktorandské štúdium
Vyhláška dekana PF TU č. 1/2021 - Odborové komisie a subodborové pracovné komisie pre doktorandské štúdium

Školné

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 10/2020 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2021/2022
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 10/2019 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2020/2021
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 11/2018 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2019/2020
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2017 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2018/2019
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2016 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2017/2018
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 9/2015 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2016/2017
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora TU č. 9/2015
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 18/2013 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2014/2015
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 12/2012 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2013/2014
Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 21/2011 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok 2012/2013
Dodatok č.1 k Vyhláške rektora TU č. 21/2011

Rigorózne konanie

Vyhláška dekana č. 1/2020 o rigoróznom konaní – účinná od 15.7.2020
Vyhláška dekana č. 1/2012 o rigoróznom konaní – účinná od 1.6.2012
Rigorózne konanie

VEDA A VÝSKUM

Právna a interná úprava habilitačného a inauguračného konania

Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 1/2022 o habilitačných konaniach a inauguračných konaniach (schválená 17.1.2022, platná a účinná dňom zverejnenia na úradnej výveske)
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Zásady Trnavskej univerzity v Trnave o  postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor
Smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty
Prehľad splnenia kritérií fakulty
Vzor profesijného životopisu

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte a Konkrétne podmienky výberového konania na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov na Trnavskej univerzite v Trnave, Právnickej fakulte

Evidencia publikačnej činnosti

Smernica MŠ SR č. 13/2008-R o bibliografickej registrácii a kategorizácii publikačnej činnosti, umeleckej činnosti a ohlasov (pre evidenciu publikačnej činnosti pred nadobudnutím účinnosti vyhlášky 456/2012 Z. z.)
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 397/2020 Z. z. o centrálonom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (účinná od 1.1.2021)
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti (neplatná)

Vedecká rada

Rokovací poriadok VR TU, Právnickej fakulty v znení účinnom od 7. 12. 2020

Komisia pre internacionalizáciu vedy a vzdelávania

Usmernenie dekana PF TU č. 5/2020 - Činnosť Komisie pre internacionalizáciu vedy a vzdelávania

Komisia pre podporu vedy

Usmernenie dekana PF TU č. 7/2021 - Činnosť Komisie pre podporu vedy

Katedry, ústavy – činnosť, hospitácie

Usmernenie dekana PF TU č. 8/2021 - Hodnotenie činnosti katedier
Usmernenie dekana PF TU č. 4/2020 - Činnosť ústavov a katedier PF TU

Knižnica

Poriadok študovne