Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Základné informácie

Dekanka fakulty
prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.
dekan.prf@truni.sk, andrea.olsovska@truni.sk
Funkčné obdobie: od 1.11.2019 do 31.10.2023

Prodekani fakulty
Mgr. Petra Janeková
petra.janekova@truni.sk
prodekanka pre vzdelávanie
adresa pre študijnú agendu: dekan.prf@truni.sk, andrea.maskova@truni.sk
Funkčné obdobie: od 1.3.2020 do 29.2.2024

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.

prodekanka pre vzdelávanie
Funkčné obdobie: od 1.11.2021 do 31.10.2025

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
marianna.novotna@gmail.com
prodekanka pre vedu, legislatívu a doktorandské štúdium
Funkčné obdobie: od 1.3.2020 do 29.2.2024

ThLic. Mgr. Michaela Moravčíková, Th.D.
michaela.moravcikova@truni.sk
prodekanka pre rozvoj
Funkčné obdobie: od 6.4.2020 do 5.4.2024

Mgr. Peter Mészáros, PhD.
peter.meszaros@truni.sk
prodekan pre zahraničné vzťahy
Funkčné obdobie: od 1.7.2020 do 30.6.2024

Tajomník fakulty
Ing. Soňa Halánová
sona.halanova@truni.sk
Tel.: (421) 33 59 39 603

Sekreteriát dekana
Mgr. Anna Kollárová
e-mail: prf@truni.sk
Tel: (421) 33 59 39 601, Fax: (421) 33 55 13 021 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
viktor.krizan@truni.sk
miestnosť č. 322

Kontaktná adresa
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Hornopotočná 23
918 43 Trnava