Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Katedry

Katedry Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
Sekretariáty katedier, Kollárova 10, 917 01 Trnava

Mgr. Anna Kollárová

č. dverí: 207
e-mail:   prf@truni.sk
Tel.: +421 33/5939 601

 • Katedra propedeutiky právnických predmetov
 • Ústav práva duševného vlastníctva a informačných technológií
 • Ústav pre právne otázky náboženskej slobody

Jarmila Hercegová

č. dverí: 310
e-mail:   jarmila.hercegova@truni.sk
Tel.: +421 33/5939 626

 • Katedra občianskeho a obchodného práva
 • Katedra teórie práva a ústavného práva
 • Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia
 • Katedra dejín práva

Katarína Cviková

č. dverí: 107
e-mail:   katarina.cvikova@truni.sk
Tel.: +421 33/5939 612

 • Katedra rímskeho a cirkevného práva
 • Katedra medzinárodného práva a európskeho práva
 • Katedra trestného práva a kriminológie
 • Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva