Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy k štátnym skúškam a záverečným prácam

Vážené študentky, vážení študenti,

oznamujeme vám, že odovzdávanie záverečných prác bude prebiehať podľa nasledovného pokynu:

Pokyn dekana č. 2/2022 k odovzdávaniu záverečných prác obhajovaných v akademickom roku 2021/2022

V tejto súvislosti dávame do pozornosti, že rektor Trnavskej univerzity v Trnave vydal novú smernicu č. 20/2021 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác, ktorá ruší predchádzajúci predpis k písaniu záverečných prác: smernica rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 20/2011 o bibliografickej registrácii, kontrole originality, sprístupňovaní, uchovávaní a základných náležitostiach záverečných, rigoróznych a habilitačných prác.

 
 
Predpisy rektora univerzity a dekana fakulty k písaniu záverečných prác a príslušné formuláre nájdete TU: http://iuridica.truni.sk/zaverecne-kvalifikacne-prace
 
Termíny štátnych skúšok, vrátane opravných termínov, obhajob, vrátane náhradného termínu na odovzdanie práce nájdete v nasledovnom harmonograme:
 
 
Zoznamy študentov na štátne skúšky sú uverejnené v systéme MAIS (oznamy vpravo).