Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Trnavské právnické debaty

V rámci Trnavských právnických debát naša právnická fakulta opäť organizuje ďalší diskusný seminár otvorený pre širšiu odbornú verejnosť, tentokrát na tému Náhrada nemajetkovej ujmy pozostalých a osobitosti nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve v podmienkach slovenského a českého práva.

Program:

9.00 – 9.30      registrácia prezenčne zúčastnených a otvorenie meetingu pre pripojenie sa účastníkov on-line formou

                       9.30 – 9.45      otvorenie diskusného seminára a úvod do problematiky

9.45 – 10.15    Úvod do témy náhrady nemajetkovej ujmy sekundárne poškodených v súkromnom práve, vývoj právnej úpravy v podmienkach českého civilného práva, problematické aspekty a skúsenosti s aplikáciou rekodifikovanej úpravy

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. | Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

10.15 – 10.45 Vzťah nároku na náhradu nemajetkovej ujmy a nároku na náhradu za ujmu na zdraví, tendencie rozhodovania v judikatúre slovenského ústavného súdu

            JUDr. Róbert Šorl, PhD. | Ústavný súd SR

                       10.45 – 11.00 Diskusia

                       11.00 – 11.10 Coffee break

11.10 – 11.30 Úvahy o možnej budúcej úprave náhrady nemajetkovej ujmy v pripravovanom občianskom zákonníku a pripravované znenie osobitnej skutkovej podstaty v rekodifikačnom návrhu pre náhradu nemajetkovej ujmy sekundárnych obetí

            JUDr. Milan Hlušák, PhD. | Ministerstvo spravodlivosti SR

                       11.30 – 12.00 Osobitosti a špecifiká nemajetkovej ujmy v oblasti medicínskeho práva

            doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D. | Univerzita Karlova, Právnická fakulta

                       12.00 – 12.30 Diskusia

                       12.30 – 14.00 Obed

14.00 – 14.25 Uplatňovanie nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v medicínskom práve, preukazovanie predpokladov a rozdelenie dôkazného bremena

JUDr. Lucie Široká | Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Centrum zdravotnického práva

14.25 – 14.45 Aktuálne otázky preukazovania príčinnej súvislosti v českom práve (doktrína „straty šance“)

doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M. | Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta

                       14.45 – 15.00 Diskusia

                       15.00 – 15.10 Coffee break

15.10 – 15.35  Kritériá pre určenie výšky náhrady za nemajetkovú ujmu sekundárnych obetí v judikatúre slovenských súdov

            Mgr. Veronika Zoričáková, PhD. | Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

15.35 – 15.55 Spoluzapríčinenie primárnej obete a výška nároku na náhradu nemajetkovej ujmy pozostalých

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. | Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

                       15.55 – 16.15 Miesto a uplatnenie eggshell skull doktríny v slovenskom práve

            Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M. | Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta

                       16.15 – 17.15 Diskusný panel, priestor na otázky účastníkov seminára

 

Termín a miesto: 22. – 23. jún 2021, diskusný seminár sa uskutoční online prostredníctvom platformy MSTeams. Podrobný program vrátane linku na pripojenie nájdete TU

 

Registráciu účasti možno uskutočniť prostredníctvom prihlasovacieho formulára: https://forms.gle/bRFKXo29SdqhHb1AA , cez ktorý môžete tiež zaslať prednášajúcim otázky k téme diskusného fóra, na ktoré budú odpovedať počas seminára vo vyhradenom čase.  Účasť na diskusnom seminári nie je podmienená účastníckym poplatkom.