Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Aktualizované podmienky hodnotenia OPH I - oznam

 
Upozorňujeme, že boli aktualizované podmienky hodnotenia predmetu OPH I v 1. ročníku mgr. štúdia (zverejnené v časti vyučované predmety).

Písomná práca predposledný týždeň semestra (jeden z vypísaných termínov 1.12., 3.12, 6.12.) je podkladom pre udelenie priebežného hodnotenia. Účasť na písomke je povinná. Priebežné hodnotenie sa udeľuje v poslednom týždni výučby príslušného semestra. Ak študent nesplní kritériá na úspešné absolvovanie predmetu (alebo vôbec nepíše písomku), hodnotí sa klasifikačným stupňom „FX – nedostatočne“ a má právo na vykonanie dvoch opravných termínov. Pri opakovanom zápise predmetu má právo na jeden opravný termín. Opravné termíny sú formou ústnej skúšky.