Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Diplomové práce

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva informuje záujemcov o spracovanie diplomovej práce o možnosti vypracovať diplomovú prácu a absolvovať stáž na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky.
 
Počet diplomových: 2
Vedúci diplomovej práce: doc. Maslen
Školiteľ: zamestnanec Národného bezpečnostného úradu Slovenskej republiky
 
Témy diplomových prác:
1. Právne aspekty oboznamovania sa s utajovanými skutočnosťami osôb s osobitným postavením.
2. Právne a technické východiská pri aplikácii bezpečnostných opatrení podľa zákona o kybernetickej bezpečnosti
 
Záujem možno prejaviť elektronicky na adrese: michalmaslen@yahoo.com a následným pohovorom cez aplikáciu MS Teams v čase konzultačných hodín doc. Maslena, alebo po dohode v inom čase. 
 
doc. Maslen