Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Dohodnuté a voľné témy záverečných prác

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva

Témy záverečných prác pre obhajoby v akademickom roku 2020/2021

 

doc. Lantajová (bakalárske práce)

Dohodnuté témy:

 1. Igor Zelenay: Vznik Kosova z pohľadu medzinárodného práva
 2. Daniel Kazimír: Efektivita OSN pri riešení medzinárodných sporov
 3. Sabina Huťová: Doktrína neuznania v medzinárodnom práve verejnom
 4. Samuel Titka: Právo národov na sebaurčenie a doktrína remediálnej secesie
 5. Vanesa Bozáňová: Medzinárodný výbor Červeného kríža ako osobitný subjekt medzinárodného práva
 6. Simona Labošová: Práva žien a medzinárodné právo
 7. Natália Oravcová: Judikatúra Výboru pre odstránenie diskriminácie žien
 8. Pavla Adamcová: Trestanie zločinov proti ľudskosti pred medzinárodnými trestnými tribunálmi
 9. Bianka Kráľová: Porušovanie práv žien v judikatúre Výboru pre odstránenie diskriminácie žien
 10. Laura Anna Havaldova: Ženy a diplomacia

 

doc. Jankuv (bakalárske práce)

Dohodnuté témy:

 1. Bronislava Veľká: Medzinárodnoprávna ochrana atmosféry / International Legal Protection of the Atmosphere  
 2. Šimková Scarlett: Judikatúra medzinárodných súdnych a arbitrážnych orgánov v oblasti medzinárodného morského práva / Case Law of the International Judicial and Arbitral Bodies in the Area of International Law of the Sea
 3. Šutovská Sabína: Medzinárodnoprávna ochrana živých morských zdrojov / International Legal Protection of the Living Resources of the Sea
 4. Peťová Michaela: Medzinárodný tribunál pre morské právo / International Tribunal for the Law of the Sea 
 5. Nagy Cynthia: Medzinárodnoprávna ochrana ľudského práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života / International Legal Protection of the Human Right to Respect the Private and Family Life
 6. Molčanová Katarína: Medzinárodnoprávna ochrana ľudského práva na slobodu prejavu / International Legal Protection of the Human Right to the Freedom of Speech
 7. Pakánová Lucia: Medzinárodnoprávna úprava potierania námorného a leteckého pirátstva / International Legal Arrangement of Combating Maritime and Aviation Piracy
 8. Studený Andrej: Ochrana životného prostredia v rámci ozbrojených konfliktov podľa pravidiel medzinárodného práva / Protection of the Environment in Armed Conflicts According to the Rules of International Law 
 9. Vlčková Dominika: Ochrana osôb v prípade katastrof podľa pravidiel medzinárodného práva / Protection of Persons in the Event of Disasters Under the Rules of International Law

 

doc. Varga (bakalárske práce)

zoznam tém

 

Dr. Bulla (diplomové práce)

Dohodnuté témy:

 1. Ingrid Vargová: Limity voľby práva v medzinárodnom práve súkromnom /Limits on Party Autonomy in Choice of Law in Private International Law

 

Voľné témy:

 1. Digitalizácia a medzinárodné právo súkromné / Digitalisation and Private International Law  
 2. Právna úprava prorogačných doložiek v kontexte rekodifikácie nariadenia Brusel I / The Legal Regulation of Jurisdiction Agreements in the light of the Revision of the Brussels I Regulation
 3. Sociálne klauzuly v dohodách o voľnom obchode / Social Clauses in Free-trade Agreements
 4. Nástroje ochrany slabšej strany v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom / Tools of Weaker Party Protection in Private International and Procedural Law 
 5. Medzinárodná súdna právomoc v zmluvných veciach podľa nariadenia Brusel I bis / International Jurisdiction in Contractual Matters under Brussels I bis Regulation  
 6. Ochrana verejného záujmu v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom / Ordre Public in Private International and Procedural Law 

 

Dr. Šmid (diplomové práce)

Dohodnuté témy:

 1. Alexander Starčevič: Súťaž návrhov vo verejnom obstarávaní / Design Contests in Public Procurement
 2. Dávid Kozák: Zelené verejné obstarávanie / Green Public Procurement
 3. Roman Tylko: Zmeny zmluvy vo verejnom obstarávaní / Modifications of Contracts in Public Procurement

 

Dr. Mittelmannová (diplomové práce)

Dohodnutá téma:

 1. Nicole Šefránková: Cudzinci a utečenci ako obete obchodovania s ľuďmi / Foreigners and refugees as victims of human trafficking