Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Dohodnutie si tém záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2020/2021 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2021/2022

V prípade záujmu o dohodnutie si témy diplomovej práce môžete príslušného vyučujúceho kontaktovať e-mailom alebo počas online konzultačných hodín prostredníctvom MS Teams. Tému diplomovej práce si je možné dohodnúť (v termíne od 16.11. do 4.12.) s nasledujúcimi vyučujúcimi:  

doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD. – 6 diplomových prác (oblasť zamerania - zmluvné právo, cestovný ruch, ochrana spotrebiteľa, zastúpenie)

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M. – 5 diplomových prác (oblasť zamerania - rekodifikácia práva obchodných spoločností - konkrétne oblasti, obchodné záväzky - skôr s akcentom na atypické zmluvy alebo na určité výseky, napríklad zodpovednosť za vady)

doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. – 6 diplomových prác (oblasť zamerania - právo obchodných spoločností, právo kapitálového trhu, konkurzné právo, súťažné právo)

doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD. – 4 diplomových prác (oblasť zamerania – zodpovednosť za škodu)

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD. LL.M – 6 diplomových prác

JUDr. Katarína Gešková, PhD. – 6 diplomových prác

JUDr. Marek Maslák, PhD. – 6 diplomových prác (oblasť zamerania – civilné sporové konanie, alternatívne riešenie sporov, pozemkové právo)

Mgr. Peter Mészáros, PhD. – 4 diplomových prác (oblasť zamerania – obchodné právo, občianske právo, rodinné právo)

Mgr. Jozef Štefanko, PhD. LL.M. – 6 diplomových prác

JUDr. Milan Hlušák, PhD.  – 6 diplomových prác (oblasť zamerania - všeobecná časť občianskeho práva s akcentom na problematiku premlčania a právnych úkonov: premlčanie, právny úkon, prejav vôle, neplatnosť, zdanlivosť právnych úkonov)

JUDr. Jozef Zámožík, PhD. – 6 diplomových prác (témy prác, pri ktorých bude školiteľom dr. Zámožík, budú vypísané a budú sa zapisovať cez systém MAIS, individuálne si teda študenti nemôžu dohodnúť tému s dr. Zámožíkom)