Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Dohodnutie témy záverečnej práce KMPaEP

Vážené študentky, vážení študenti,

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva oznamuje, že témy záverečných prác je možné si dohodnúť s nasledovnými pedagógmi:

 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová PhD.

Okruhy tém bakalárskych prác:

1. Medzinárodné zmluvné právo

2. Sukcesia štátu

3. Vznik/zánik štátu

4. Diplomatické právo

5. Konzulárne právo

6. Ľudské práva a základné slobody v judikatúre kvázi-zmluvných orgánov

7. Osobitné subjekty medzinárodného práva

8. OSN

9. Slovenskí diplomati a SN resp. OSN

 

doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. - je možné dohodnúť si maximálne 9 tém bakalárskych prác, a to prostredníctvom emailu juraj.jankuv@gmail.com. Konzultant preferuje školiť nasledujúce okruhy tém:

1. Medzinárodnoprávna ochrana atmosféry

2. Medzinárodnoprávna ochrana živých morských zdrojov

3. Medzinárodnoprávna ochrana kozmického priestoru a nebeských telies pred znečistením

4.  Medzinárodný tribunál pre morské právo

5. Medzinárodnoprávna ochrana ľudského práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života

6. Medzinárodnoprávna ochrana ľudského práva na slobodu prejavu

7.  Medzinárodnoprávna úprava potierania námorného a leteckého pirátstva

8. Ochrana životného prostredia v rámci ozbrojených konfliktov podľa noriem medzinárodného práva 

9. Ochrana osôb v prípade katastrof podľa noriem medzinárodného práva 

 

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.  

Študent/študentka má možnosť výberu témy  bakalárskej práce z nasledujúcich tematických okruhov. Pre účely konkrétneho zadania a špecifikácie témy bakalárskej práce ma prosím kontaktujte emailom, prípadne osobne.

 1. Členstvo v Európskej únii a súvisiace aspekty (napr. BREXIT)
 2. Inštitucionálny systém EÚ
 3. Antidiskriminačná legislatíva EÚ (možnosť zvoliť si čiastkové aspekty, napr. analýza konkrétnych dôvodov pre ktoré sa diskriminácia zakazuje a pod.)
 4. Ochrana osobných údajov v práve EÚ
 5. Súťažné právo EÚ (potrebná špecifikácia konkrétnej oblasti)
 6. Právo vnútorného trhu (potrebná špecifikácia konkrétnej oblasti)
 7. Menová politika EÚ

 

Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.

S vyučujúcim je možné sa dohodnúť na téme diplomovej práce z oblasti medzinárodného práva súkromného na základe návrhu študenta/študentky prostredníctvom e-mailu alebo osobne v čase konzultačných hodín. Preferované tematické okruhy:

 • Materializácia medzinárodného práva súkromného a procesného
 • Elektronizácia a medzinárodné právo súkromné a procesné
 • Limity voľby práva v medzinárodnom práve súkromnom
 • Medzištátne rodičovské únosy detí 
 • Ochranné mechanizmy v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom