Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie k ďalšiemu postupu dištančného štúdia predmetov katedry

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

nakoľko prerušenie kontaktnej výučby bolo predĺžené na neurčito, zverejňujeme informácie ohľadne ďalšieho postupu dištančného štúdia predmetov Katedry medzinárodného práva a európskeho práva:

 

Medzinárodné právo verejné I

 

Medzinárodné právo verejné II

 

International Public Law I a International Public Law II

V súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia respiračného ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom Vás informujeme, že výučba k predmetu "International Public Law I" a "International Public Law II" bude prebiehať online formou (spôsob upresní vyučujúci prostredníctvom mailu). Aktualizované zdroje, prípadové štúdie, tematický plán a spôsob hodnotenia nájdete na katedrovej stránke v sekcii vyučované predmety. Ďalšie potrebné dokumenty sú dostupné v systéme Moodle.

 

Európske právo

Informácia pre študentov/študentky, ktorí/ktoré prenášajú predmet Európske právo I z akademického roka 2018/2019

Skúška: vypracovanie testových otázok.

Predpokladaný termín skúšky: 15. apríl 2020

Skúška sa bude konať prostredníctvom systému Moodle. Prosím o prihlásenie cez systém MAIS

 

Informácia pre študentov/študentky, ktorí/ktoré prenášajú predmet Európske právo II z akademického roka 2018/2019

Skúška: vypracovanie zadania (právneho stanoviska) na určenú tému. Štruktúra: zhrnutie problému – analýza situácie z právneho pohľadu – záver.

Zverejnenie témy: 8. apríla 2020

Odovzdanie emailom na adresu peter.varga@truni.sk do 19. apríla 2020

 

Informácia pre študentov/študentky druhého ročníka bakalárskej formy štúdia – výučba predmetu Európske právo II

Štúdium: materiály sú pribežne zverejňované v systéme Moodle. V systéme sú témy rozdelené podľa harmonogramu prednášok a ku každej téme sú zverejnené aj študijné materiály.

Zadania: prostredníctvom Moodle, k jednotlivým témam bude zverejnená aktivita na vypracovanie, vrátane času, do kedy je potrebné aktivitu splniť.

 

Law of Internal Market in the EU

Informácia pre študentov/študentky tretieho ročníka bakalárskej formy štúdia

Materiály: boli poslané emailom

Zadania: prostredníctvom emailu jednotlivým študentom/študentkám.

Skúška: ústna – prostredníctvom skype hovoru (inštrukcie budú komunikované prostredníctvom emailov)

 

Medzinárodné vzťahy

 

Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv

Kritériá záverečného hodnotenia predmetu Medzinárodnoprávna ochrana ľudských práv

 

Právo štátnej pomoci

Výučba:

Výučba bude vykonávaná:

(i) prostredníctvom on-line video-seminárov (cez portál zoom.us), a to v prípadoch, kde to bude vhodné/potrebné z dôvodu komplexnosti témy a potreby vysvetliť konkrétnu tému interaktívne. Keďže tento semester boli plánované viaceré on-line semináre s odborníkmi z praxe a to priamo na cvičeniach, na niektoré on-line semináre budú prizvaní títo odborníci. Do on-line miestnosti je možné sa dostať jednoducho prostredníctvom linku. Konkrétne údaje na vstup do on-line miestnosti budú zverejnené na Moodle v dostatočnom predstihu pred samotným seminárom.

(ii) prostredníctvom písomných podkladov zverejnených na Moodle.

Hodnotenie:

Študent vypracuje prácu v rozsahu 5-7 normostrán, v ktorej sa bude venovať ním vybranému rozhodnutiu Európskej komisie, resp. Súdneho dvora Európskej únie vo veci štátnej pomoci (napr. rozhodnutie pri notifikácii). Opíše najmä skutkový stav, právne posúdenie relevantným orgánom a vlastný názor na vec (právnický pohlaď, nie novinársky...). Taktiež si vyberie akékoľvek 2 z 5 otázok publikovaných na Moodle a na tie poskytne odpoveď v rozsahu najviac 1 normostrana/jedna otázka. Odpovede na tieto otázky zasiela v tom istom dokumente, ako je vyššie uvedená práca. Dokument je potrebné zaslať emailom na marek.smid@gmail.com vo formáte .doc (pre lepšiu kontrolu plagiátorstva) a zároveň aj vo formáte .pdf. Do predmetu prosím uviesť "Praca PSP".   

 

Základy Common Law

Výučba:

Výučba bude vykonávaná:

(i) prostredníctvom on-line video-seminárov (cez portál zoom.us), a to v prípadoch, kde to bude vhodné/potrebné z dôvodu komplexnosti témy a potreby vysvetliť konkrétnu tému interaktívne. Keďže tento semester boli plánované viaceré on-line semináre s odborníkmi z praxe a to priamo na cvičeniach, na niektoré on-line semináre budú prizvaní títo odborníci. Do on-line miestnosti je možné sa dostať jednoducho prostredníctvom linku. Konkrétne údaje na vstup do on-line miestnosti budú zverejnené na Moodle v dostatočnom predstihu pred samotným seminárom.

(ii) prostredníctvom písomných podkladov zverejnených na Moodle.

Hodnotenie:

1) Študent vypracuje prácu v rozsahu 5-7 normostrán, v ktorej sa bude venovať ním vybranému rozhodnutiu súdu v common law jurisdikcii (UK, USA, Kanada a pod.). Opíše najmä skutkový stav, právne posúdenie relevantným súdom a vlastný názor na vec (právnický pohlaď, nie novinársky...). Alternatívou ku vyššie uvedenej prípadovej štúdii je práca týkajúca sa konkrétnej právnej otázky common law (napr. otázka trustov a pod.) - pričom aj tu má byť práca v rozsahu 5-7 normostrán.

Taktiež si vyberie akékoľvek 2 z 5 otázok publikovaných na Moodle a na tie poskytne odpoveď v rozsahu najviac 1 normostrana/jedna otázka. Odpovede na tieto otázky zasiela v tom istom dokumente, ako je vyššie uvedená práca. Dokument je potrebné zaslať emailom na marek.smid@gmail.com vo formáte .doc (pre lepšiu kontrolu plagiátorstva) a zároveň aj vo formáte .pdf. Do predmetu prosím uviesť "Praca ZCL".

 

Klinika azylového práva

Klinika azylového práva sa bude 2x do mesiaca vyučovať online spôsobom a 2x do mesiaca samoštúdiom z poslaných materiálov. Príprava na simulovaný súdny proces z azylového práva (tento rok sa uskutoční len písomná časť) bude prebiehať prostredníctvom emailovej komunikácie alebo online spôsobom.

 

European Migration Law

Students are required to study materials in Moodle and sent by e-mail each week according to the schedule specified in course syllabus. Assignments, which were supposed to be presented during classes by each student, will be submitted via Moodle or sent by e-mail instead (in power point or pdf). As a replacement for class attendance, students will be obliged to submit one additional assignment, which will be sent by e-mail.

 

EU Gender Equality Law

Students are required to study materials in Moodle and sent by e-mail each week according to the schedule specified in course syllabus. As a replacement for class attendance, students will be obliged to submit two short case studies, which will be sent by e-mail.

 

Medzinárodné právo súkromné

Študentky a študentov, ktorí majú povolené vykonať skúšku z predmetu v priebehu letného semestra, prosíme, aby kontaktovali Dr. Bullu. Skúška prebehne formou online testu.