Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Klinika spravodajských služieb

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

až do odvolania bude výučba predmetu Klinika spravodajských služieb v dennom štúdiu prebiehať dištančnou formou prostredníctvom prezentácií zverejnených na MOODLE.

Záverečné hodnotenie: Každý študent vypracuje zadanie na zvolenú tému. Výber témy bude na základe dohody s vyučujúcim.