Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Konkurz na tri miesta pomocných vedeckých síl

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

katedra občianskeho a obchodného práva vyhlasuje konkurz na tri miesta pomocných vedeckých síl na obdobie 6 mesiacov od 1.3. 2021, pre odbor

- občianske hmotné právo (tútor: doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.)

- civilný proces (tútor: JUDr. Katarína Gešková, PhD.)

- obchodné právo (tútor: doc. JUDr. Lucia Žitňanská, CSc.)

Náplň práce:

Študent podľa pokynu tútora alebo ním poverenej osoby vykonáva rôzne pomocné práce pri vedeckej činnosti, najmä rešerše judikatúry, vyhľadávanie článkov a inej literatúry, korektúry textov, rekapitulácia textov.

Študent vypracované zadania odovzdáva svojmu tútorovi a zapisuje ich do časového harmonogramu. Maximálna časová náročnosť je 100 hodín za obdobie 6 mesiacov.  

Práca pomocnej vedeckej sily je ohodnotená 2 kreditmi, ktoré študent získa po vypracovaní zadaných úloh.

Študentovi môže byť podľa kvality a rozsahu vykonávanej práce na základe návrhu vedúceho katedry a po schválení príslušným dekanom a rektorom univerzity, poskytnuté jednorazové motivačné štipendium.

Požiadavky:

- absolvovanie 1. ročníka bakalárskeho štúdia

- nadpriemerný záujem o právo

- zmysel pre spoluprácu

Vo svojich prihláškach uveďte Vašu motiváciu, vzťah k odborom vyučovaných katedrou a svoje jazykové a iné schopnosti.

Prihlášku pošlite na e-mail: katarina.geskova@truni.sk s predmetom správy: POMOCNA VEDECKA SILA

Uzávierka prihlášok: 24.2.2021

Termín výberového konania: 26.2.2021 o 9.00 hod cez MS TEAMS

 

Doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.

vedúca Katedry občianskeho a obchodného práva