Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Občianske právo hmotné – rodinné právo – externé štúdium 3 roč. bakalársky stupeň – priebežné hodnotenie

Ako už bolo oznámené pánom Dobrovodským počas online prednášky dňa 25.4.2020, stále platí zachovaná možnosť využiť priebežné písomky. Pôvodné termíny písomiek dňa 14.3.2020 a dňa 25.4.2020 sa nahrádzajú novým termínom v sobotu dňa 09.05.2020 o 11.00 hod.

Rozsah otázok sa z pôvodne stanovených rozsahov pre jednotlivé termíny mení na rozsah všetkých otázok predmetu. Bližšie pozri – web: http://iuridica.truni.sk/vyucovane-predmety-katedry-oaop - súbor: otázky na skúšku a program prednášok

Zároveň sa upravuje počet bodov, ktoré možno na písomke dňa 09.05.2020 získať, a to na 40b. za testové otázky.

Jedna testová otázka bude hodnotená 1 bodom. Vzor testovej otázky:

 

Osvojením zaniká vyživovacia povinnosť biologických rodičov k dieťaťu.

       

ÁNO          NIE

 

 

Test bude sprístupnený cez systém Moodle dňa 09.05.2020 v čase od 11:00 do 11:30 hod.

Stupnica hodnotenia zostáva zachovaná: Študent, ktorý dosiahne aspoň 24 bodov sa na záver výučbovej časti semestra rozhodne, či akceptuje výsledky priebežného hodnotenia ako výsledok skúšky.

Celkové hodnotenie:

40-38         A

37-35         B

34-32         C

31-29         D

28–24        E