Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam k predmetom MPV I a MPV II

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

dňa 15.4.2020 o 18.30 hod. bude záverečné hodnotenie - online test z MPV I. pre študentov, ktorí boli v zimnom semestri 2019/2020 na erazme, test bude z 5 otázok testových a 5 otázok otvorených.

Dňa 15.4.2020 o 19.00 hod. bude záverečné hodnotenie - online test z MPV II pre študentov, ktorí si túto skúšku prenášajú z minulého roka 2018/2019, test bude z 5 otázok testových a 5 otázok otvorených.

Dňa 16.4.2020 o 19.00 hod. sa uskutoční z MPV II. test na bonusové body, ktorý bude pozostávať z 15 testových otázok, otázky sa budú týkať prípadov - vždy 1 (spolu 9) z každého prípadu + 6 otázok teoretických z prednášok.

Dňa 29.4. 2020 o 19.00 hod. sa uskutoční z MPV I. test na bonusové body, ktorý bude pozostávať z 15 testových otázok, otázky sa budú týkať prípadov - vždy 1 (spolu 9) z každého prípadu + 6 otázok teoretických z prednášok.

Študenti, sledujte si svoje emailové adresy, nakoľko Vám najneskôr deň pred skúškou resp. testom prídu podrobnejšie informácie týkajúce sa skúšky resp. testu.

 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

vedúca Katedry medzinárodného práva a európskeho práva