Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam pre študentov 3. ročníka Bc. štúdia, ktorí budú obhajovať bakalársku prácu na KDP v AR 2021/2022

Vážené študentky, vážení študenti - milí bakalaranti,

členovia Katedry dejín práva by Vám radi pripomenuli, že je nevyhnutné dodržať inštrukcie a termíny súvisiace so záverečnou prácou, obsiahnuté v prílohe k Pokynu dekana Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, č. 4/2021 k priebehu konzultácií a postupu vypracovania záverečných prác. Príloha je dostupná TU.
Upozorňujeme najmä na prvý dôležitý termín, 15.10.2021.

 

S pozdravom

členovia KDP