Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam pre študentov Kliniky spotrebiteľského práva a Kliniky ochrany spotrebiteľa

JUDr. M. Budjač, PhD. oznamuje študentom, ktorí majú v zimnom semestri akademického roka zapísané predmety Klinika spotrebiteľského práva a Klinika ochrany spotrebiteľa, že výučba bude v prvých piatich týždňoch semestra prebiehať dištančnou formou, a v nadväznosti na rozhodnutie vedenia Právnickej fakulty TU možno počnúc šiestym výučbovým týždňom semestra predpokladať aj prezenčnú formu výučby predmetov. Je potrebné, aby v prvý výučbový týždeň študenti zapísaní na uvedené kliniky zaslali kontaktné e-mailové adresy na e-mail vyučujúceho. Následne budú študentom zaslané podklady k prípadovým štúdiám, ktoré budú tvoriť obsah výučby problematiky s poukazom na rámec uvedený v informačných listoch predmetov. Podmienkou hodnotenia je spracovávanie jednotlivých prípadových štúdii, ktoré budú v rámci záverečného hodnotenia predmetov študentmi diskusnou formou prezentované.