Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prednáška Ing. Bujňáka na tému pozemkových úprav

Milí študenti!

Pozývame Vás na prednášku autorizovaného geodeta, oprávneného na projektovanie pozemkových úprav, v súčasnosti pracovníka Okresného úradu Prešov, pozemkového a lesného odboru, Ing. Jozefa Bujňáka na tému "Praktické skúsenosti s usporiadaním pozemkového vlastníctva v špecifických prípadoch formou pozemkových úprav". 

Pozemkové právo je vo vzdelávaní právnikov nedocenené, pričom ide o veľmi užitočnú oblasť, po ktorej je v praxi výrazný dopyt. Téma rozdrobeného vlastníctva k poľnohospodárskej a lesnej pôde, ktoré možno usporiadať formou pozemkových úprav, sa dotýka takmer každého občana Slovenska. 

Príďte sa pozrieť na zaujímavú a prakticky vedenú prednášku formou príkladov!

Prednáška sa uskutoční dňa 19.2. o 11:00 v posluchárni č. 7 (ide zároveň o prednášku v rámci harmonogramu prednášok predmetu OPH).

 

 

Za Katedru občianskeho a obchodného práva 

JUDr. Marek Maslák, PhD.