Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prípadové štúdie SPH - skupina č. 1 a 4

Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. oznamuje, že v čase prerušenia prezenčnej výučby (od 10.3.2020 do 24.3.2020) sa výučba predmetu Správne právo hmotné ZPS v seminárnych skupinách č. 1 a 4 uskutočňuje formou samoštúdia.

Študenti sú povinní vypracovať prípadové štúdie. Zdroj učebnica: Košičiarová, S. a kol.: Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného. IURA EDITION, 2010.

12.3.2020 - prípadové štúdie (kapitola 14. - 16.)

19.3.2020 - prípadové štúdie (kapitola 23.)