Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

SPH OSS

Podmienky priebežného hodnotenia predmetu SPH OSS v LS akad. r. 2019/2020 (študenti EŠ 3. roč., 3. roč. DŠ IŠP, Erazmus)

Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. ako výlučný skúšajúci učiteľ si dovoľuje vážených kolegov:

1) informovať, že priebežné hodnotenie predmetu sa uskutoční hromadne v termíne 17. apríl 2020 (v piatok). V Maise sa termín vypisovať nebude, čiže nebude možné sa prihlásiť prostredníctvom Maisu, len elektronicky prostredníctvom mailu (použite výlučne svoj oficiálny študentský mail .tvu.sk ).

Priebežné hodnotenie bude spočívať vo vypracovaní prípadových štúdií, ktoré budú študentovi v tento deň distribuované elektronicky na email, z ktorého sa individuálne prihlásil na priebežné hodnotenie.
Prípadové štúdie študent vypracuje individuálne a zašle skúšajúcemu na mail v stanovenom čase.
Zdrojom prípadových štúdií pre PH bude učebnica Košičiarová, S.: Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného. IURA EDITION, 2010 (osobitná časť).

Študent prihlásený na PH, ktorý sa v termíne z PH elektronicky neodhlásil, bude hodnotený automaticky Fx, ak nedoručí elektronicky skúšajúcemu svoje vypracovanie zaslaných prípadových štúdií v stanovenom čase. Výsledok PH bude zverejnený prostredníctvom Maisu.

2) vyzvať, aby sa všetci študenti, ktorí majú zapísaný tento predmet, individuálne prihlásili na priebežné hodnotenie najneskôr do 16. 4. 2020 (do polnoci) prostredníctvom mailu s textom: Prihlasujem sa na priebežné hodnotenie predmetu SPH OSS dňa 17. apríla 2020 na adrese skúšajúceho.
 
Po tomto termíne nie je možné sa z priebežného hodnotenia predmetu vopred účinne odhlásiť.

S pozdravom

prof. JUDr. Soňa Košičiarová PhD.
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
+421335939634