Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

SPH - samoštúdium IV

SPH - samoštúdium IV

Text prednášky k téme "Právne prostriedky adresáta verejnej správy na presadzovanie zákonnosti vo verejnej správe. Právo na informácie." zo dňa 23. 4. 2019 je zverejnený v učebnici Košičiarová, S.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Plzeň: Aleš Čenek, 2017, s. 325 - 334.
Študentom sa odporúča, aby si v rámci samoštúdia vypracovali ako materiály na seminárnych cvičeniach prípadové štúdiu z učebnice Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného, IURA EDITION 2010, s. 163 - 173.
Texty prednášok učiteľov zabezpečujúcich výučbu predmetu SPH ZPS sú zverejnené v systéme Moodle.