Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

SPH - samoštúdium V

SPH - samoštúdium V

Text prednášky k téme "Právne prostriedky adresáta verejnej správy na presadzovanie zákonnosti vo verejnej správe.Opravné prostriedky v správnom konaní. Námietka v správnej exekúcii. Žaloba v správnom súdnictve.   Sťažnosť   pre   porušenie   základného   práva   alebo   slobody.   Právne   prostriedky ochrany pred nečinnosťou verejnej správy." zo dňa 30. 4. 2020 je zverejnený v učebnici Košičiarová, S.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Plzeň: Aleš Čenek, 2017, s. 324 - 337.
Študentom sa odporúča, aby si v rámci samoštúdia vypracovali ako materiály na seminárnych cvičeniach prípadové štúdiu z učebnice Prípadové štúdie zo správneho práva hmotného, IURA EDITION 2010, s. 157 - 162, 178 - 186.
Texty prednášok učiteľov zabezpečujúcich výučbu predmetu SPH ZPS sú zverejnené v systéme Moodle.