Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

SPH - samoštúdium VI

Text prednášky k téme "Základy európskeho správneho práva. Správne právo Európskej únie. Právo spoločnéhosprávneho priestoru.Základy   európskeho   správneho   práva.   Ius   commune   –   spoločné   právo   demokratickýcheurópskych štátov." zo dňa 7. 5. 2020 je zverejnený v učebnici Košičiarová, S.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Plzeň: Aleš Čenek, 2017, s. 341 - 363.

Texty prednášok učiteľov zabezpečujúcich výučbu predmetu SPH ZPS sú zverejnené v systéme Moodle.