Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

SPH ZPS

Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. oznamuje, že v čase prerušenia prezenčnej výučby sa výučba predmetu Správne právo hmotné ZPS  uskutočňuje formou samoštúdia.

Text prednášky k téme "Správna kontrola" zo dňa 2. 4. 2019 je zverejnená v učebnici Košičiarová, S.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Plzeň: Aleš Čenek, 2017, s. 292 - 301.

S pozdravom

prof. JUDr. Soňa Košičiarová PhD.
Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva
+421335939634