Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Študentská vedecká konferencia

Študentská vedecká konferencia

Dňa 7. apríla 2021 sa uskutočnila na fakulte on-line študentská vedecká konferencia, na ktorej študentky a študenti našej fakulty prezentovali svoju vedeckú prácu pred komisiami jednotlivých sekcií. V Sekcii správneho práva a práva životného prostredia sa konferencie zúčastnili traja študenti – Bc. Rebeka Fridrichová, Daniela Slodičáková a Martin Pogádl. Prezentované študentské vedecké práce hodnotila odborná komisia, ktorej predsedal pán vedúci katedry doc. JUDr. Michal Maslena, PhD. Ďalšími členmi komisie boli odborný asistent katedry pán doktor Samuel Rybnikár a študentka druhého ročníka Nina Škubová.

Prvé miesto obsadil študent druhého ročníka bakalárskeho študijného programu Martin Pogádl s príspevkom na tému „Inštitút zmeny právoplatného rozhodnutia v konaní podľa zákona o ochrane prírody a krajiny“, ktorý priblížil na známom prípade výrubu drevín na Drotárskej ceste v Bratislave. Na druhom mieste sa umiestnila Bc. Rebeka Fridrichová, študentka prvého ročníka magisterského študijného programu s rovnako zaujímavým príspevkom na tému „Welfare zvierat“, v ktorom prezentovala filozofické a právne aspekty dobrých životných podmienok zvierat. Tretie miesto obsadila študentka tretieho ročníka bakalárskeho študijného programu Daniela Slodičáková s príspevkom „Uhlíková neutralita v oblasti budov“. Zúčastneným študentkám a študentovi ďakujeme za prezentovanie kvalitných prác a tešíme sa na ďalší ročník tohto podujatia.