Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Štúdium predmetov Katedry medzinárodného práva a európskeho práva počas prerušenia kontaktnej výučby

Vážené študentky a vážení študenti,

v súvislosti s opatreniami na zabránenie šírenia respiračného ochorenia COVID-19 spôsobeného novým koronavírusom Vás informujeme, že vyučujúci našej katedry pridajú tento týždeň do systému MOODLE všetky potrebné materiály, odkazy a pokyny týkajúce sa prednášok, seminárov ako aj samoštúdia z povinných a povinne voliteľných predmetov.

Materiály z predmetov International Public Law I a II, ako aj Kliniky azylového práva Vám budú zaslané e-mailom.

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

vedúca katedry