Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

SVOČ na Katedre občianskeho a obchodného práva

Milé študentky, milí študenti,

zúčastnite sa Vedeckej študentskej konferencie s odborným príspevkom (8-15 strán aj z obhajovanej záverečnej práce) alebo vedeckou prácou ŠVOČ (20-30 strán, ktoré nie sú súčasťou záverečnej práce) školenými na Katedre občianskeho a obchodného práva.

Môžete si vybrať školiteľa spomedzi členov katedry a dohodnúť si po individuálnej konzultácii tému práce. Nižšie témy pre inšpiráciu.

 

školiteľ dr. Maslák 

1. Pozostatky socializmu v pozemkovom vlastníctve na Slovensku - čas pokročiť vpred

2. Odráža zákonná úprava zapretia otcovstva ešte spoločenskú realitu alebo je čas na zmenu?

3. Formalizmus slovenských súdov pri posudzovaní petitu žaloby

 

školiteľka doc. Novotná 

1. Akákoľvek téma k zodpovednosti za škodu

 

Motivácia:
- publikácia príspevku po recenzii s odporúčacím stanoviskom vyučujúceho v zborníku
- kredity
- motivačné štipendium
- zohľadnenie pri výberovom konaní na ERASMUS +, pri žiadosti o ubytovanie, či pri výberovom konaní na pozíciu študentskej pomocnej vedeckej sily
- v prípade ŠVOČ možnosť zúčastniť sa na Česko-slovenskej právnickej súťaži o najlepšiu študentskú prácu

 

Kompletné informácie nájdete:

http://iuridica.truni.sk/aktuality/vedecka-studentska-konferencia-sutaz-...

http://iuridica.truni.sk/studentska-vedecka-odborna-cinnost-svoc