Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Témy KMPaEP na študentskú vedeckú konferenciu a ŠVOČ

Vážené študentky, vážení študenti,

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva Vám ponúka nasledovné témy na účely študentskej vedeckej konferencie a ŠVOČ:

 1. Výzvy budúcnosti pre medzinárodné vesmírne právo (doc. Jankuv)
 2. Medzinárodnoprávna úprava klimatickej migrácie (doc. Jankuv)
 3. Spôsoby vzniku štátov podľa medzinárodného práva verejného (doc. Jankuv)
 4. Výhrady k zmluvám o ľudských právach (doc. Lantajová)
 5. Medzinárodnoprávna úprava práv žien (doc. Lantajová)
 6. Sukcesia štátov vo vzťahu k zodpovednosti štátov (doc. Lantajová)
 7. Zodpovedá štát za škodu pri porušení práva EÚ? (doc. Varga)
 8. Ako chráni EÚ osobné údaje fyzických osôb? (doc. Varga)
 9. Mám nárok na uznanie vzdelania v inom členskom štáte EÚ? (doc. Varga)
 10. Prípad Shell Nigeria: medzinárodné právo súkromné ako nástroj presadzovania spoločenskej zodpovednosti firiem (Dr. Bulla)
 11. Dopravné nehody autonómnych vozidiel z pohľadu medzinárodného práva súkromného (Dr. Bulla)
 12. Pohyb a pobyt osôb medzi EÚ a Veľkou Britániou po Brexite (Dr. Bulla)

 

Pre spresnenie alebo úpravu niektorej z vypísaných tém kontaktujte príslušného vyučujúceho. Vítané sú tiež vlastné návrhy tém z oblasti medzinárodného a európskeho práva zo strany študentov a študentiek, tieto je však potrebné vopred prerokovať s členkou alebo členom katedry. 

Odborný príspevok na študentskú vedeckú konferenciu má rozsah 8 až 15 strán, pričom je možné použiť aj časť z obhajovanej záverečnej práce.

Práca ŠVOČ má rozsah 20 až 30 strán, pričom musí ísť o originálny text, ktorý nesmie byť súčasťou záverečnej práce.