Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Témy ŠVOČ

Milé študentky, milí študenti,

zúčastnite sa Vedeckej študentskej konferencie s odborným príspevkom alebo vedeckou prácou ŠVOČ školenými na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva.

Môžete si vybrať z nasledovných tém:

Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

kontakt: samuel.rybnikar@truni.sk

1.       Evidencia zmlúv o užívaní poľovného revíru

2.       Disciplinárne delikty na úseku poľovníctva

3.       Škoda spôsobená zverou a na zveri

 

JUDr. Jana Venhartová, LL.M.

kontakt: venhartova@pks.sk

1.       Neprimerané podmienky v obchode s potravinami

2.       Označovanie krajiny pôvodu

3.       Označovanie potravín pre osobitné skupiny obyvateľstva

 

JUDr. Radovan Hvizdoš

kontakt: radovan.hvizdos@nsud.sk

1.       Materiálny znak priestupku

2.       Priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

3.       Evidencia priestupkov

 

Študenti sa môžu prihlásiť prostredníctvom uvedeného e-mailu na tému s písaním vedeckej práce (20-30 normostrán) alebo odborného príspevku (8-15 normostrán).

Ďalšie informácie sú zverejnené v nižšie uvedenom odkaze.

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A ODBORNÁ ČINNOSŤ (ŠVOČ) | Právnická fakulta (truni.sk)