Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Témy záverečných prác KMPaEP

Vážené študentky, vážení študenti,

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva nižšie zverejňuje zoznam voľných a už dohodnutých tém bakalárskych a diplomových prác:

 

doc. Lantajová (bakalárske práce)

Dohodnuté témy:

 1. Mária Fančovičová: Úloha OSN pri riešení krízy v Rwande / The Role of the United Nations in the Rwandan Genocide issue
 2. Matúš Kišiday: Medzinárodnoprávne aspekty realizácie práva národov na sebaurčenie v 21. st. / International Law Aspects of the Realization of the Right of Nations to Self-Determination in the 21st Century
 3. Bianka Kráľová: Porušovanie práv žien v Judikatúre Výboru pre odstránenie diskriminácie žien / Violation of Women's Rights in the Judicature of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women
 4. Tereza Bajúsová : Medzinárodnoprávna ochrana detí / International Law Protection of Children

Voľné témy:

 1. Lantajová - BP: Úloha Komisie pre medzinárodné právo pri kodifikácii medzinárodného práva / The Role of the International Law Commission in the Codification of International Law 
 2. Lantajová - BP: Vyňatie diplomatického zástupcu z jurisdikcie prijímajúceho štátu / The Immunity of a Diplomatic Agent from the Jurisdiction of the Receiving State
 3. Lantajová - BP: Úloha Generálneho tajomníka OSN ako depozitára medzinárodných zmlúv / The Role of the UN Secretary-General as a Depositary of International Treaties
 4. Lantajová - BP: Vplyv rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v prípade Gabčíkovo – Nagymaros na medzinárodné právo / The Impact of the Judgment of the International Court of Justice in Gabčíkovo - Nagymaros Case on International Law
 5. Lantajová - BP: Konflikty štátov v súvislosti s určovaním hraníc pevninskej plytčiny  / Conflicts of States in Relation to the Determination of Continental Shelf Borders

 

doc. Jankuv (bakalárske práce)

Dohodnuté témy:

 1. Mestá a územia s medzinárodným statusom v medzinárodnom práve verejnom / Cities and Territories with International Status in International Public Law– Matúš Jurena 
 2. Historický vývoj medzinárodného práva verejného po Westfálskom mieri (1648) do súčasnosti /Historical Development of International Public Law after the Westphalian Peace (1948) to the Present Period- Dardan Dauti

Voľné témy:

 1. Jankuv - bakalárska práca – Subjektivita národa v medzinárodnom práve verejnom / Subjectivity of the Peoples in International Public Law
 2. Jankuv - bakalárska práca - Postavenie noriem medzinárodného práva v právnom poriadku Slovenskej republiky / Position of Rulesof International Law in the Legal Order of the Slovak Republic
 3. Jankuv - bakalárska práca - Kodifikácia a pokrokový rozvoj medzinárodného práva v rámci činnosti Komisie OSN pre medzinárodné právo / Codification and Progressive  development of International Law in the Framework of the Activity of the UN International Law Commission
 4. Jankuv - bakalárska práca - Kogentné normy medzinárodného práva verejného / Peremptory Rules of International Public Law 
 5. Jankuv - bakalárska práca - Historický vývoj medzinárodného práva verejného v období staroveku / Historical Development of International Public Law in the Period of Antiquity
 6. Jankuv - bakalárska práca - Historický vývoj medzinárodného práva verejného v období stredoveku / Historical Development of International Public Law in the Period of Middle Ages
 7. Jankuv - bakalárska práca - Medzinárodnoprávny režim morských kanálov a prielivov / International Legal Regime of Sea Canals and Strait

 

Dr. Bulla (diplomové práce)

Voľné témy:

 1. Právne nástroje a režimy cezhraničného vymáhania peňažných pohľadávok / Legal Tools and Regimes forCross-Border Debt Recovery 
 2. Právna úprava prorogačných doložiek v kontexte rekodifikácie nariadenia Brusel I / The Legal Regulation of Jurisdiction Agreements in the light of the Revision of the Brussels I Regulation
 3. Sociálne klauzuly v dohodách o voľnom obchode /Social Clauses in Free-trade Agreements
 4. Nástroje ochrany slabšej strany v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom / Tools of Weaker Party Protection in Private International and Procedural Law 
 5. Medzinárodná súdna právomoc v zmluvných veciach podľa nariadenia Brusel I bis/ International Jurisdiction in Contractual Matters under Brussels I bis Regulation  
 6. Ochrana verejného záujmu v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom / Ordre Public in Private International and Procedural Law 
 7. Právne režimy pohybu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín v práve EÚ / Legal Regimes of Movement and Residence Rights of Third Country Nationals In EU Law  

 

doc. Varga (bakalárske práce)

Dohodnuté témy:

 1. Richard Roško: Vystúpenie z Európskej únie na príklade Spojeného kráľovstva / Withdrawal from the European Union on the UK's example
 2. Jana Káčerová : Cezhraničné spracúvanie osobných údajov v práve EÚ / Cross-border processing of personal data in EU law

Voľné témy

 1. Banková únia a mechanizmus jej fungovania / Banking Union and mechanism of its functioning 
 2. Schengenské acquis ako integračný nástroj / The Schengen acquis as an integration tool
 3. Jednotný digitálny trh EÚ / The single digital market in the EU
 4. Mena euro a spôsob jej fungovania    / EURO currency and the system of its operation
 5. Colná únia a vzťah EÚ k tretím štátom / Customs Union and the relationship of the EU towards third countries
 6. Práva pracovníka v rámci vnútorného trhu EÚ / The rights of a worker within the EU internal market
 7. Proces rozširovania EÚ / EU enlargement process

 

Dr. Mittelmannová (diplomové práce) 

Dohodnuté témy:

 1. Radoslav Kysela: Globálny rámec o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii / Global compact for safe, orderly and regular migration
 2. Adam Knapec: Kvalifikačná smernica / Qualification Directive