Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Témy záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2021/2022 a ktoré budú obhajované v akademickom roku 2022/2023

Vážené študentky, vážení študenti,

na Katedre dejín práva môžete písať záverečnú prácu u nasledovných školiteľov:

prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD. LLM. MA. (2 bakalárske práce, 4 diplomové práce)
doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. (4 bakalárske práce, 3 diplomové práce)
doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD. (6 bakalárskych prác, 3 diplomové práce)
doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. Ph.D. (6 bakalárskych prác, 3 diplomové práce)
JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. (3 bakalárske práce, 2 diplomové práce) * obsadené
JUDr. Jozef Kolárik, PhD. (externý vyučujúci-odborník z praxe, 1 bakalárska práca, 1 diplomová práca) 

               

 
 
✓ Dohodnúť tému záverečnej práce si môžete od 18.10.2021 do 5.11.2021 u nasledovných školiteľov:
 
prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD. LLM. MA. (témy z oblastí Športové právo - zmluvné vzťahy, zodpovednostné vzťahy, verejná správa v športe a pod.; Dejiny vybraného inštitútu trestného práva na území Slovenska - postavenie obete, status notorických zločincov-lúpežníkov, inštitút vyšetrujúceho sudcu a i.; Dejiny trestnoprávneho myslenia na území Slovenska - osvietenské východiská trestného práva, zmeny funkcií trestného práva - represia, prevencia a náprava a i. je možné dohodnúť si mailom na adrese tomas.gabris@truni.sk alebo osobne cez konzultačné hodiny utorky 14.40-16.00).
 
Doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD. (mailom na adrese miriam.laclavikova@truni.sk). Vybrať a spresniť si môžete nasledovné témy:
 
Bakalárske práce
 

1. Trestné právo ľudovej demokracie a socializmu  (s prihliadnutím na vývoj skutkových podstát trestných činov sabotáž, hanobenie spojeneckého štátu a neoprávnené opustenie územia republiky)

Anglicky: Criminal Law in the People's Democracy and Socialism (With Regard to Sabotage, Defamation of the Allied State and Illegal Emigration)

Anotácia: Bakalárska práca predstaví osobitosti skutkových podstát osobitných trestných činov (typických pre obdobie československej totality – obdobie ľudovej demokracie a socializmu), a to konkrétne trestného činu sabotáže, hanobenia spojeneckého štátu a neoprávneného opustenia územia republiky. Práca zohľadní aj právnu prax a spoločensko-historické reálie zakotvenia, incidencie, charakteru nebezpečnosti činu pre spoločnosť a pod.

2. Trestné činy proti slobode v totalitnom Československu (1948 - 1989)

Anglicky: Crimes Against Freedom in Totalitarian Czechoslovakia (1948 - 1989)

Anotácia: Bakalárska práca predstaví skutkové podstaty trestných činov proti slobode v totalitnom Československu (1948 - 1989). Práca vyhodnotí postoj totalitného štátu k slobode (Ústava a zákonné normy) a pokúsi sa predstaviť hodnotu slobody zakotvenú v trestných kódexoch. Práca musí zohľadniť širšie právne súvislosti, právnu prax a historické reálie.

3. Pracovná disciplína a jej miesto v pracovnom práve od roku 1965

Anglicky: Work Discipline in Labour Law Since 1965

Anotácia: Bakalárska práca predstaví inštitút pracovnej disciplíny, ktorý mal osobitné miesto v pracovnom práce socialistického Československa až po súčasnosť. Práca zaujme postoj k polemike vedenej v rámci pojmu pracovná disciplína, a to obsahu pojmu, šírky pojmu a pod. v prostredí nových výziev pre pracovné právo (nové technológie, digitalizácia, automatizácia, nové spôsoby výkonu práce a i.). Práca sa sústredí na dôvody potrebnosti/nepotrebnosti zakotvenia tohto inštitútu, polemiky v právnej vede a právnu prax.

4. Inštitút sudcov z ľudu a laicizácia súdnictva v totalitnom Československu

Anglicky: Lay Judges and Laicization of the Judiciary in Totalitarian Czechoslovakia

Anotácia: Bakalárska práca predstaví proces laicizácie súdnictva v ľudovodemokratickom  a socialistickom Československu, jeho ideologický základ a reálne uplatnenie na báze normatívnej úpravy a politických dokumentov. Pokúsi sa predstaviť pôsobenie sudcov z ľudu a súdnictvo s laickým prvkom – ideologické poslanie, kontrola výkonu súdnej moci a pod.

Diplomové práce

1. Sociálnoprávna ochrana dieťaťa a jej vývoj od druhej polovice 20. storočia do súčasnosti

Anglicky: Social Legal Protection of Children and Its Development From the Second Half of the 20th Century to the Present

Anotácia: Diplomová práca predstaví vývoj inštitútu sociálnoprávnej ochrany dieťaťa od obdobia ľudovej demokracie a socializmu až po súčasnosť (zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Poukáže na osobitý vývoj tohto inštitútu a zmenu ideových a svetonázorových východísk systému uplatňovaného v totalitnej minulosti a systému presadzovaného v súčasnosti.

2. Trestné činy proti majetku v socialistickom vlastníctve

Anglicky: Crimes Against Property in Socialism

Anotácia: Diplomová práca predstaví trestné činy proti majetku v socialistickom vlastníctve ako vyčlenenú a osobitne zdôrazňovanú kategóriu trestných činov v totalitnom Československu vyplývajúcu z privilegovaného postavenia socialistického (štátneho) vlastníctva. Rozoberie základ zakotvenia jednotlivých trestných činov, znaky ich skutkových podstát a ich penalizáciu v danom dejinnom rámci obdobia 1948 – 1989 s prihliadnutím k relevantnej judikatúre.

3. Sociálna kuratela a jej vývoj od druhej polovice 20. storočia do súčasnosti

Anglicky: Social Guardianship and Its Development from the Second Half of the 20th Century to the Present

Anotácia: Diplomová práca predstaví vývoj inštitútu sociálnej kurately od obdobia ľudovej demokracie a socializmu až po súčasnosť (zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predstaví vývoj tohto inštitútu, jeho poslanie a problémy v aplikačnej praxi minulosti a súčasnosti.

 
doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. Ph.D. (témy na základe vzájomnej dohody je možné dohodnúť si mailom na adrese petervysny@hotmail.com
 
JUDr. Ingrid Lanczová, PhD. (témy na základe vzájomnej dohody je možné dohodnúť si mailom na adrese inge.lanczova@gmail.com)
 
JUDr. Jozef Kolárik, PhD. (témy z oblasti vývoja notárstva je možné dohodnúť si mailom na adrese jozef.kolarik@gmail.com)
 
✓ Cez MAIS si môžete vybrať záverečnú prácu od 16.12.2021 do 11.1.2022 (bakalárska práca), resp. od 14.12.2021 do 11.1.2022 (diplomová práca) u nasledovných školiteľov:
 

Doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 

Bakalárske práce

1. Vybrané problémy v ústavnej praxi I. vojnovej Slovenskej republiky

Anglicky: Some Problems in the Constitutional Practice in the War Slovak Republic 

Anotácia: Práca sa bude venovať ústavnému systému Slovenskej republiky v rozsahu deskripcie vybraných hláv slovenskej ústavy alebo vybraných kapitol z dejín ústavného práva, napr. systém najvyšších orgánov štátu, vzťah parlamentu a vlády, postavenie štátostrany HSĽS a vodcovský princíp, stavovské zriadenie, základné ľudské a občianske práva, postavenie cirkví, národnostná politika a pod. Základom bude spracovať dostupné pramene a ústavnú a zákonnú legislatívu. Študent sa môže koncentrovať aj na podanie a opísanie všeoebecných historických východísk a následkov politického režimu HSĽS. Práca s ústavným textom úst. zákona č. 185/1939 Sl.z. a inými pramennými textami je samozrejmosťou.

2. Domovské právo ako základné kritérium poskytovania sociálnej starostlivosti o slabích

Anglicky: The Right to Domicile as the Fundamental Criterion for Social Care Providing

Anotácia: Hlavnou témou tejto bakalárskej práce je normatívne východisko zák. čl. XXII/1886 a v nej určenej povinnosti pre obce a mestá postarať sa občanov, ktorý mali v nich domovské právo a patrili medzi chudobných alebo telesne/duševne postihnuté subjekty alebo skupiny obyvateľstva, ktoré boli odkázané na verejnú podporu a ochranu svojich elementárnych životných potrieb a zdravia. Práca postihuje obdobie modernej spoločnosti a jej tvorby na Slovensku v I. polovici 20. storočia – napr. v období uhorského dualizmu alebo I. ČSR: Medzi také subjekty ochrany hodné patrili v prvej polovici 20. storočia žobráci, tuláci, potulní Rómovia alebo siroty a vdovy, telesne postihnutí alebo duševne choré osoby. Práca zohľadní právnu aj prípadne sociálnu rovinu, zákonodarstvo aj mechanizmy praktického riešenia ich problémov. Poskytne úvodom aj prehľad a opis základného kritéria na poskytovanie pomoci a to domovského práva, ktoré zakladalo túto právomoc a povinnosť obcí voči svojim chudobným alebo hendikepovaným občanom.

3. Premena dedičského práva po prijatí DSP pre šľachtu na Slovensku

Anglicky: The Change in the Inheritance Law Applicable to Nobility After the Adoption of the Temporary Judicial Rules

Anotácia: Práca sa bude venovať najprv opisu právneho stavu podľa DSP a odlíši tie právne inštitúty, ktoré determinovali postavenie šľachty v zmenených podmienkach rodiacej sa občianskej spoločnosti na báze Dočasných súdnych pravidiel. Tie koncipovali všeobecný dedičský poriadok, ale na ich báze sa recipovala aj staršia stredoveká úprava dedenia šľachty, ktorá sa zachovala napr. pre vdovy, vzájomné majetkové vzťahy medzi manželmi aj časť obyčajovej alebo zákonnej úpravy pôvodného dedičského práva šľachty.

4. Zľudovenie súdnictva počas rokov 1948 – 1989

Anglicky: The Laicization of Courts Between 1948-1989

Anotácia: Práca predstaví právnohistorický prierez dejín súdnictva v rodiacej sa komunistickej diktatúre, najmä zákon o zľudovení súdnictva a ďalších právnych noriem. Predstaví úvodom základy súdnej moci a teórie práva pri definovaní súdnej moci podľa socialistických ústav, zákonnej úpravy a následne bude skúmať, deskribovať úpravu právneho fenoménu laicizácie súdnictva, rozšírenej na takmer všetkých stupňoch všeobecného súdnictva. Študent sa sumarizujúco oboznámi s proklamovanými piliermi socialistického výkonu súdnej moci, jej deformáciami v reálnej súdnej praxi.

5. Premeny vlastníckeho práva v práve platnom na Slovensku v 20. storočí

Anglicky: The Change in the Ownership Rights in Slovakia in the 20th Century

Anotácia: Práca sa bude venovať predstaveniu jedného obdobia dejín vlastníckeho práva. Študent si môže zvoliť buď buržoázne obdobie – slobodné a pluralitné vlastnícke právo, stojace na rímskoprávnom základe plnej vlastníckej slobody, obmedzenej len zákonom, alebo na obdobie totalitného komunistického režimu v povojnovej Československej republiky, kde sa môže sústrediť zúžene na obdobie napr. povojnovej republiky rokov 1945 – 1948, rokov ľudovej demokracie 1948 – 1960, alebo socialistického obdobia rokov 1960 – 1989. Práca ma postihnúť právne základy, limity, predpoklady, zákonnú a ďalšiu právnu úpravu, determinujúcu vlastnícke právo a jeho formy, a tiež aj skutočnú reálnu úrávnu a súdnu prax, problémy v teórii a praxi, súvisiace s vlastníctvom.

6. Vznik Slovenskej republiky v siločiarach nacistickej politiky v Európe a v mantineloch rodiaceho sa ľudáckeho režimu rokov 1938 – 1939

Anglicky: The Influence of the Rise of Nazism in Europe and the Hlinka´s Slovak People´s Party Between 1938-1939 on the Establishment of the Slovak Republic

Anotácia: Vznik štátu sprevádzali viaceré zaujímavé historické aj právne udalosti, súvislosti aj problémy, ktoré práca úvodom má postihnúť v základnom opise. Predstaví najmä zákon č. 299/1938 Zb. o autonómii Slovenska a následne sa sústredí na predstavy slovenských ľudákov o ďalšom vývoji (ich predstavou bolo napr. aj postupné emancipovanie sa od Čechov a vznik vlastnej štátnosti alebo zotrvanie v československej štátnosti). Práca má postihnúť relevantné udalosti a aj právne normy, ktoré determinovali vznik štátnosti 14. marca 1939 (t.j. zákon č. 1/1939 Sl. z.) a študent tieto udalosti môže nielen deskribovať alebo sa aj pokúsiť o fundovanejší ale na báze historických prameňov a interpretácie podporený názor na vznik slovenskej samostatnosti a vyhlásenie Slovenského štátu.

Diplomové práce

1. Ústavný systém I. vojnovej Slovenskej republiky

Anglicky: The Constitutional System of the War Slovak Republic

Anotácia: Práca predstaví základy ústavného systému I. Slovenskej republiky na báze predstáv jej zakladateľov a samotného ústavného textu. Práca sa sústredí úvodom na politické a ústavné možnosti vládneho návrhu ústavy a následne predstaví a charakterizuje samotnú ústavu a jej obsah. Odporúčam,aby si študent vybral jednu alebo niekoľko zvolených ústavných inštitútov, problémov alebo subtém (napr. stavovské zriadenie, ľudské a občianske práva v ústave atď.) ktoré bližšie charakterizuje a analyzuje. Záverom treba ústavný systém definovať v politickom režime autoritatívne vlády HSĽS.

2. Ústavný systém I. ČSR

Anglicky: The Constitutional System of the First Czechoslovak Republic 

Anotácia: Autor práca sa má zamerať na prípravu, legislatívny proces aj samotný obsah ústavnej listiny I. ČSR, úst. zákona č. 121/1920 Zb., ktorá bola demokratickou republikou s parlametnou formou vlády. Obdobie I. ČSR však malo aj svoje ústavné a politické úskalia, ktoré práca má tiež zhodnotiť a deskribovať – čiže poukázať na limity liberálnej demokracie. Bude sa opierať o už publikované práce českých aj slovenských historikov a právnikov.

3. Vybrané problémy v trestnom práve 20. storočia na báze normatívnej úpravy či súdnej praxe

Anglicky: The 20th Century Criminal Law - Some Legal Issues and Case Practice

Anotácia: Práca podľa dohody študenta a školiteľa popíše vybranú právnu v oblasti buď trestného práva hmotného alebo procesného, buď z obdobia prvej polovice 20. storočia, alebo socialistických trestných zákonov. Študent sa sústredí nielen na celkovú charakteristiku vybraných právnych noriem, zákonníkov, ale na vybrané a vecne vhodné inštitúty v normatíve aj reálnej trestnoprávnej, kriminologickej praxi. Môže spracovať tiež viaceré judikáty alebo ďalšie pramene a literatúru z príbuznej oblasti kriminológie, penológie či viktimológie. 

 
Tešíme sa na spoluprácu
 
členovia Katedry dejín práva