Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Témy záverečných prác, ktoré sa zapisujú v AR 2021/2022 a budú obhajované v AR 2022/2023

Vážené študentky, vážení študenti,

zoznam obsadených a voľných tém záverečných prác, ktoré sa zapisujú v AR 2021/2022 a budú obhajované v AR 2022/2023 je nasledovný:

prof. JUDr. Tomáš Gábriš, PhD. LLM. MA. 

Bakalárske práce – Katedra dejín práva

1. Tomáš Tirpák - Vyhľadávanie a vyšetrovanie v dejinách trestného procesu na území Slovenska

Anglicky: Inquiry and Investigation in the History of Criminal Procedure in Slovakia

Anotácia: Cieľom práce je preskúmať inštitúty vyhľadávania (stopovania) a vyšetrovania vrátane úloh vyšetrujúceho sudcu, ich dobovú právnu úpravu na prelome 19. a 20. storočia, a ich opustenie v polovici 20. storočia. Účelom práce je zhodnotiť prínosnosť týchto inštitútov v porovnaní so súčasnou právnou úpravou.

Bakalárske práce – Katedra teórie práva a ústavného práva

1. Tatiana Manďáková: Zodpovednosť pri výkone športovej činnosti

Anglicky: Liability in performing sports activities

Anotácia: Cieľom práce je preskúmať predpoklady a druhy zodpovednosti v športe, najmä vo vzťahu k úrazom športovcov. Osobitne je nutné venovať pozornosť okolnostiam vylučujúcim protiprávnosť a zodpovednosť za športové úrazy, ktoré boli predmetom dlhotrvajúcich teoretických polemík aj v dejinách slovenskej náuky športového práva. 

Diplomové práce – Katedra dejín práva

1. Jakub Klikač: Autonómia športu v premenách právnej úpravy na Slovensku

Anglicky: Autonomy of sport in the evolution of legal regulation in Slovakia

Anotácia: Demokratické a totalitné režimy v dejinách Československa a Slovenska sa prejavovali aj v rovine právnej úpravy, podpory a kontroly športu a telesnej kultúry, ktoré sa považovali za nástroj ideológie a za výkladnú skriňu úspechov národa a režimu. Práca identifikuje základné právne nástroje zásahov do autonómie športu na Slovensku.

2. Eliška Vrablecová: Držba a vydržanie v Československu 1948-1989

Anglicky: Possession and retention of title in Czechoslovakia 1948-1989

Anotácia: Cieľom práce je zodpovedať výskumnú otázku opustenia a znovuzavedenia inštitútu vydržania v právnej úprave na Slovensku, v spojení s nedostatočnou historickou aj súčasnou úpravou držby. Nielen historické doktrinálne aspekty, ale aj praktické problémy v súdnej praxi v súvislosti s diskontinuitou tohto inštitútu budú predmetom skúmania v tejto práci.

3. Martin Korsák: Vývoj doktríny zodpovednosti za úrazy pri výkone športovej činnosti

Anglicky: Evolution of the doctrine on liability for injuries in performing sports activities

Anotácia: Cieľom práce je preskúmať vývoj teórií o okolnostiach vylučujúcich protiprávnosť a zodpovednosť za športové úrazy, ktoré boli predmetom dlhotrvajúcich teoretických polemík aj v dejinách slovenskej a českej náuky športového práva. Účelom je formulovať predpoklady právnej zodpovednosti za športové úrazy na podklade minulej aj súčasnej doktríny.

4. Patrik Ambrus: Vývoj právnej úpravy vysokého školstva na území Slovenska

Anglicky: Evolution of higher education regulation in the territory of Slovakia

Anotácia: Práca má za cieľ porovnať princípy regulácie vysokoškolského vzdelávania na území Slovenska v priebehu 20. storočia vo svetle aktuálne prebiehajúcej novelizácie vysokoškolského zákona. Autor identifikuje základné ideálne modely regulácie vysokého školstva z pohľadu jeho (samo)správy.

 

Doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

Bakalárske práce

1. Soňa Bekényiová - Trestné právo ľudovej demokracie a socializmu (s prihliadnutím na vývoj skutkových podstát trestných činov sabotáž, hanobenie spojeneckého štátu a neoprávnené opustenie územia republiky)

Anglicky: Criminal Law of People's Democracy and Socialism (With Regard to the Sabotage, Defamation of the Allied State and Unauthorized Departure from the Territory of the Republic)

Anotácia: Bakalárska práca predstaví osobitosti skutkových podstát osobitných trestných činov (typických pre obdobie československej totality – obdobie ľudovej demokracie a socializmu), a to konkrétne trestného činu sabotáže, hanobenia spojeneckého štátu a neoprávneného opustenia územia republiky. Práca zohľadní aj právnu prax a spoločensko-historické reálie zakotvenia, incidencie, charakteru nebezpečnosti činu pre spoločnosť a pod.

2. Veronika Poláková - Trestné činy proti slobode v totalitnom Československu (1948 - 1989)

Anglicky: Crimes Against Freedom in Totalitarian Czechoslovakia (1948 - 1989)

Anotácia: Bakalárska práca predstaví skutkové podstaty trestných činov proti slobode v totalitnom Československu (1948 - 1989). Práca vyhodnotí postoj totalitného štátu k slobode (Ústava a zákonné normy) a pokúsi sa predstaviť hodnotu slobody zakotvenú v trestných kódexoch. Práca musí zohľadniť širšie právne súvislosti, právnu prax a historické reálie.

voľné témy – zapisovanie cez MAIS

1. Pracovná disciplína a jej miesto v pracovnom práve od roku 1965

Anglicky: Work Discipline and Its Place in Labor Law Since 1965

Anotácia: Bakalárska práca predstaví inštitút pracovnej disciplíny, ktorý mal osobitné miesto v pracovnom práce socialistického Československa až po súčasnosť. Práca zaujme postoj k polemike vedenej v rámci pojmu pracovná disciplína, a to obsahu pojmu, šírky pojmu a pod. v prostredí nových výziev pre pracovné právo (nové technológie, digitalizácia, automatizácia, nové spôsoby výkonu práce a i.). Práca sa sústredí na dôvody potrebnosti/nepotrebnosti zakotvenia tohto inštitútu, polemiky v právnej vede a právnu prax.

2. Inštitút sudcov z ľudu a laicizácia súdnictva v totalitnom Československu

Anglicky: Institute of Judges from the People and Secularization of the Judiciary in Totalitarian Czechoslovakia

Anotácia: Bakalárska práca predstaví proces laicizácie súdnictva v ľudovodemokratickom  a socialistickom Československu, jeho ideologický základ a reálne uplatnenie na báze normatívnej úpravy a politických dokumentov. Pokúsi sa predstaviť pôsobenie sudcov z ľudu a súdnictvo s laickým prvkom – ideologické poslanie, kontrola výkonu súdnej moci a pod.

Diplomové práce

1. Bc. Patrik Gerhát - Sociálnoprávna ochrana dieťaťa a jej vývoj od druhej polovice 20. storočia do súčasnosti

Anglicky: Social Legal Protection of the Child and Its Development Since the Second Half of the 20th Century to the Present

Anotácia: Diplomová práca predstaví vývoj inštitútu sociálnoprávnej ochrany dieťaťa od obdobia ľudovej demokracie a socializmu až po súčasnosť (zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Poukáže na osobitý vývoj tohto inštitútu a zmenu ideových a svetonázorových východísk systému uplatňovaného v totalitnej minulosti a systému presadzovaného v súčasnosti.

2. Bc. Denisa Dobáková - Trestné činy proti majetku v socialistickom vlastníctve

Anglicky: Crimes Against Socialist Property

Anotácia: Diplomová práca predstaví trestné činy proti majetku v socialistickom vlastníctve ako vyčlenenú a osobitne zdôrazňovanú kategóriu trestných činov v totalitnom Československu vyplývajúcu z privilegovaného postavenia socialistického (štátneho) vlastníctva. Rozoberie základ zakotvenia jednotlivých trestných činov, znaky ich skutkových podstát a ich penalizáciu v danom dejinnom rámci obdobia 1948 – 1989 s prihliadnutím k relevantnej judikatúre.

3. Bc. Lucia Maťovková - Sociálna kuratela a jej vývoj od druhej polovice 20. storočia do súčasnosti

Anglicky: Social Guardianship and Its Development from the Second Half of the 20th Century to the Present

Anotácia: Diplomová práca predstaví vývoj inštitútu sociálnej kurately od obdobia ľudovej demokracie a socializmu až po súčasnosť (zákon č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). Predstaví vývoj tohto inštitútu, jeho poslanie a problémy v aplikačnej praxi minulosti a súčasnosti.

 

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. Ph.D.

Bakalárske práce

1. Danišová Katarína: Princípy Ústavy Spojených štátov amerických

Anglicky: Principles of the Constitution of the United States of America

Anotácia: Bakalárska práca predstaví jednotlivé princípy, na ktorých spočíva ústavný systém Spojených štátov amerických. Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza princípov Ústavy Spojených štátov amerických z hľadiska ich ideových východísk, podstaty a vývoja ich interpretácie.

2. Gulášová Monika: Ústavný vývoj Francúzska v začiatočnom období revolúcie (1789 – 1791/1792)

Anglicky: The Constitutional Development of France in the Initial Period of the Revolution (1789 - 1791/1792)

Anotácia: Bakalárska práca predstaví začiatočné obdobie Francúzskej revolúcie v rovine ústavnoprávneho vývoja, charakteristického procesom transformácie absolutistickej monarchie na konštitučnú. Hlavným cieľom bakalárskej práce je systematická analýza ústavnoprávnych základov uvedeného procesu.

3. Kačur Adrian: Autoritatívny štát v Španielsku (1936 – 1975)

Anglicky: Authoritarian State in Spain (1936 - 1975)

Anotácia: Bakalárska práca predstaví štátnu formu frankistického Španielska a jej vývoj. Hlavným cieľom bakalárskej práce je analyzovať uvedenú štátnu formu z hľadiska jej ústavnoprávnych základov a interpretovať ju na báze konceptu autoritatívneho štátu.

4. Masaryková Vanessa: Trestné právo v mezopotámskych zákonníkoch

Anglicky: Criminal Law in Mesopotamian Legal Codes

Anotácia: Bakalárska práca predstaví úpravy trestného práva hmotného a trestného práva procesného, obsiahnuté v najvýznamnejších zákonníkoch z územia starovekej Mezopotámie. Hlavným cieľom bakalárskej práce je vymedziť charakteristické znaky mezopotámskeho trestného práva hmotného a procesného na báze komparatívnej analýzy jeho vybraných podstatných dobových prameňov.

5. Nosková Jana: Výkonná moc v Spojených štátoch amerických a na Slovensku – porovnanie

Anglicky: Executive Power in the United States and Slovakia - A Comparison

Anotácia: Bakalárska práca predstaví normatívne a inštitucionálne základy, fungovanie a určitý vývoj výkonnej moci Spojených štátov amerických a Slovenskej republiky. Hlavným cieľom bakalárskej práce je komparatívna analýza výkonnej moci existujúcej  v štáte s prezidentskou formou vlády (Spojené štáty americké) a výkonnej moci existujúcej v štáte s parlamentnou formou vlády (Slovenská republika).

6. Štefáneková Alena: Čínske rodinné právo v 20. storočí 

Anglicky: Chinese Family Law in the 20th Century

Anotácia: Bakalárska práca súhrnne predstaví podobu, do ktorej sa vyvinulo čínske rodinné právo v priebehu 20. storočia. Hlavným cieľom bakalárskej práce je vymedziť charakteristické znaky čínskeho rodinného práva 20. storočia na báze analýzy jeho širšieho historického, spoločenského a ideového kontextu, ako aj jeho normatívnych základov.  

Diplomové práce

1. Bc. Kovačičová Karin: Princípy a základné inštitúty rímskeho a slovenského civilného procesu – porovnanie

Anglicky: Principles and Basic Institutions of the Roman and Slovak Civil Process - A Comparison

Anotácia: Diplomová práca predstaví princípy a základné inštitúty rímskeho civilného procesu a porovná ich s princípmi a základnými inštitútmi súčasného slovenského civilného procesu. Hlavným cieľom diplomovej práce je identifikovať a analyzovať  odlišnosti a podobnosti princípov a základných inštitútov rímskeho a slovenského civilného procesu.  

2. Bc. Matejička Ladislav: Vývoj francúzskej formy vlády v revolučnom a napoleonskom období

Anglicky: The Development of the French Form of Government in the Revolutionary and Napoleonic Periods

Anotácia: Diplomová práca predstaví dynamický vývoj francúzskej formy vlády v revolučnom a nasledujúcom, napoleonskom období z hľadiska jej postupne sa meniacich ideových východísk a normatívnych a inštitucionálnych základov, ako aj v príslušnom širšom historickom kontexte. Hlavným cieľom diplomovej práce je právnovedecká analýza podstaty foriem vlády, ktoré boli vo Francúzsku postupne zavedené v revolučnom (1789 – 1799) a napoleonskom (1799 – 1814/1815) období. 

3. Bc. Moravčíková Romana: Pracovné právo v Protektoráte Čechy a Morava

Anglicky: Labor Law in the Protectorate of Bohemia and Moravia

Anotácia: Diplomová práca súhrnne priblíži pracovné právo, ktoré sa uplatňovalo v Protektoráte Čechy a Morava. Hlavným cieľom diplomovej práce je predstaviť celkový charakter pracovného práva Protektorátu Čechy a Morava na báze analýzy jeho ideových, resp. ideologických východísk, sociálnych funkcií a normatívnych základov.

 

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD. 

Bakalárske práce:

1. Ľuboš Búžik - Zľudovenie súdnictva počas rokov 1948 – 1989

Anglicky: The Laicization of Courts Between 1948-1989

Anotácia: Práca predstaví právnohistorický prierez dejín súdnictva v rodiacej sa komunistickej diktatúre, najmä zákon o zľudovení súdnictva a ďalších právnych noriem. Predstaví úvodom základy súdnej moci a teórie práva pri definovaní súdnej moci podľa socialistických ústav, zákonnej úpravy a následne bude skúmať, deskribovať úpravu právneho fenoménu laicizácie súdnictva, rozšírenej na takmer všetkých stupňoch všeobecného súdnictva. Študent sa sumarizujúco oboznámi s proklamovanými piliermi socialistického výkonu súdnej moci, jej deformáciami v reálnej súdnej praxi.

voľné témy– zapisovanie cez MAIS

1. Vybrané problémy v ústavnej praxi I. vojnovej Slovenskej republiky

Anglicky: Some Problems in the Constitutional Practice in the War Slovak Republic 

Anotácia: Práca sa bude venovať ústavnému systému Slovenskej republiky v rozsahu deskripcie vybraných hláv slovenskej ústavy alebo vybraných kapitol z dejín ústavného práva, napr. systém najvyšších orgánov štátu, vzťah parlamentu a vlády, postavenie štátostrany HSĽS a vodcovský princíp, stavovské zriadenie, základné ľudské a občianske práva, postavenie cirkví, národnostná politika a pod. Základom bude spracovať dostupné pramene a ústavnú a zákonnú legislatívu. Študent sa môže koncentrovať aj na podanie a opísanie všeoebecných historických východísk a následkov politického režimu HSĽS. Práca s ústavným textom úst. zákona č. 185/1939 Sl.z. a inými pramennými textami je samozrejmosťou.

2. Domovské právo ako základné kritérium poskytovania sociálnej starostlivosti o slabích

Anglicky: The Right to Domicile as the Fundamental Criterion for Social Care Providing

Anotácia: Hlavnou témou tejto bakalárskej práce je normatívne východisko zák. čl. XXII/1886 a v nej určenej povinnosti pre obce a mestá postarať sa občanov, ktorý mali v nich domovské právo a patrili medzi chudobných alebo telesne/duševne postihnuté subjekty alebo skupiny obyvateľstva, ktoré boli odkázané na verejnú podporu a ochranu svojich elementárnych životných potrieb a zdravia. Práca postihuje obdobie modernej spoločnosti a jej tvorby na Slovensku v I. polovici 20. storočia – napr. v období uhorského dualizmu alebo I. ČSR: Medzi také subjekty ochrany hodné patrili v prvej polovici 20. storočia žobráci, tuláci, potulní Rómovia alebo siroty a vdovy, telesne postihnutí alebo duševne choré osoby. Práca zohľadní právnu aj prípadne sociálnu rovinu, zákonodarstvo aj mechanizmy praktického riešenia ich problémov. Poskytne úvodom aj prehľad a opis základného kritéria na poskytovanie pomoci a to domovského práva, ktoré zakladalo túto právomoc a povinnosť obcí voči svojim chudobným alebo hendikepovaným občanom.

3. Premena dedičského práva po prijatí DSP pre šľachtu na Slovensku

Anglicky: The Change in the Inheritance Law Applicable to Nobility After the Adoption of the Temporary Judicial Rules

Anotácia: Práca sa bude venovať najprv opisu právneho stavu podľa DSP a odlíši tie právne inštitúty, ktoré determinovali postavenie šľachty v zmenených podmienkach rodiacej sa občianskej spoločnosti na báze Dočasných súdnych pravidiel. Tie koncipovali všeobecný dedičský poriadok, ale na ich báze sa recipovala aj staršia stredoveká úprava dedenia šľachty, ktorá sa zachovala napr. pre vdovy, vzájomné majetkové vzťahy medzi manželmi aj časť obyčajovej alebo zákonnej úpravy pôvodného dedičského práva šľachty.

4. Premeny vlastníckeho práva v práve platnom na Slovensku v 20. storočí

Anglicky: The Change in the Ownership Rights in Slovakia in the 20th Century

Anotácia: Práca sa bude venovať predstaveniu jedného obdobia dejín vlastníckeho práva. Študent si môže zvoliť buď buržoázne obdobie – slobodné a pluralitné vlastnícke právo, stojace na rímskoprávnom základe plnej vlastníckej slobody, obmedzenej len zákonom, alebo na obdobie totalitného komunistického režimu v povojnovej Československej republiky, kde sa môže sústrediť zúžene na obdobie napr. povojnovej republiky rokov 1945 – 1948, rokov ľudovej demokracie 1948 – 1960, alebo socialistického obdobia rokov 1960 – 1989. Práca ma postihnúť právne základy, limity, predpoklady, zákonnú a ďalšiu právnu úpravu, determinujúcu vlastnícke právo a jeho formy, a tiež aj skutočnú reálnu úrávnu a súdnu prax, problémy v teórii a praxi, súvisiace s vlastníctvom.

5. Vznik Slovenskej republiky v siločiarach nacistickej politiky v Európe a v mantineloch rodiaceho sa ľudáckeho režimu rokov 1938 – 1939

Anglicky: The Influence of the Rise of Nazism in Europe and the Hlinka´s Slovak People´s Party Between 1938-1939 on the Establishment of the Slovak Republic

Anotácia: Vznik štátu sprevádzali viaceré zaujímavé historické aj právne udalosti, súvislosti aj problémy, ktoré práca úvodom má postihnúť v základnom opise. Predstaví najmä zákon č. 299/1938 Zb. o autonómii Slovenska a následne sa sústredí na predstavy slovenských ľudákov o ďalšom vývoji (ich predstavou bolo napr. aj postupné emancipovanie sa od Čechov a vznik vlastnej štátnosti alebo zotrvanie v československej štátnosti). Práca má postihnúť relevantné udalosti a aj právne normy, ktoré determinovali vznik štátnosti 14. marca 1939 (t.j. zákon č. 1/1939 Sl. z.) a študent tieto udalosti môže nielen deskribovať alebo sa aj pokúsiť o fundovanejší ale na báze historických prameňov a interpretácie podporený názor na vznik slovenskej samostatnosti a vyhlásenie Slovenského štátu.

Diplomové práce

voľné témy – zapisovanie cez MAIS

1. Ústavný systém I. vojnovej Slovenskej republiky

Anglicky: The Constitutional System of the War Slovak Republic

Anotácia: Práca predstaví základy ústavného systému I. Slovenskej republiky na báze predstáv jej zakladateľov a samotného ústavného textu. Práca sa sústredí úvodom na politické a ústavné možnosti vládneho návrhu ústavy a následne predstaví a charakterizuje samotnú ústavu a jej obsah. Odporúčam,aby si študent vybral jednu alebo niekoľko zvolených ústavných inštitútov, problémov alebo subtém (napr. stavovské zriadenie, ľudské a občianske práva v ústave atď.) ktoré bližšie charakterizuje a analyzuje. Záverom treba ústavný systém definovať v politickom režime autoritatívne vlády HSĽS.

2. Ústavný systém I. ČSR

Anglicky: The Constitutional System of the First Czechoslovak Republic 

Anotácia: Autor práca sa má zamerať na prípravu, legislatívny proces aj samotný obsah ústavnej listiny I. ČSR, úst. zákona č. 121/1920 Zb., ktorá bola demokratickou republikou s parlametnou formou vlády. Obdobie I. ČSR však malo aj svoje ústavné a politické úskalia, ktoré práca má tiež zhodnotiť a deskribovať – čiže poukázať na limity liberálnej demokracie. Bude sa opierať o už publikované práce českých aj slovenských historikov a právnikov.

3. Vybrané problémy v trestnom práve 20. storočia na báze normatívnej úpravy či súdnej praxe

Anglicky: The 20th Century Criminal Law - Some Legal Issues and Case Practice

Anotácia: Práca podľa dohody študenta a školiteľa popíše vybranú právnu v oblasti buď trestného práva hmotného alebo procesného, buď z obdobia prvej polovice 20. storočia, alebo socialistických trestných zákonov. Študent sa sústredí nielen na celkovú charakteristiku vybraných právnych noriem, zákonníkov, ale na vybrané a vecne vhodné inštitúty v normatíve aj reálnej trestnoprávnej, kriminologickej praxi. Môže spracovať tiež viaceré judikáty alebo ďalšie pramene a literatúru z príbuznej oblasti kriminológie, penológie či viktimológie. 

 

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.

Bakalárske práce:

1. Sebastián Gonda – Právna úprava autorského práva na území Slovenska v rokoch 1918-1993

Anglicky: Legal Regulation of the Authors´ Rights in Slovakia Between 1918 and 1993

Anotácia: Práca sa zaoberá vývojom právnej úpravy autorského práva ako súčasti práva duševného vlastníctva na území Slovenska v rokoch 1918-1993. Hlavným cieľom je oboznámiť sa s kľúčovými právnymi predpismi upravujúcimi autorské právo v minulom storočí - zákonný článok č. XVI/1884, zákon č. 218/1926 Sb. z. a n. o pôvodcovskom práve k literárnym, umeleckým a fotografickým dielam (o autorskom práve), zákon č. 115/1953 Zb. o autorskom práve (autorský zákon), zákon č. 35/1965 Zb. o literárnych, vedeckých a umeleckých dielach (autorský zákon) a poukázať na niektoré z významných vývojových zmien.

2. Diana Lešková - Komparácia zásadných východísk Ústavnej listiny Československej republiky a Ústavy Československej socialistickej republiky

Anglicky: Comparison of the Core Clauses in the Czechoslovak Constitution of 1920 and the Constitution of the Czechoslovak Socialist Republic of 1960

Anotácia: Bakalárska práca sa bude venovať dvom ústavám, ktoré boli v účinnosti na československom území v obdobiach rozdielnych politických režimov – v demokratickom Československu a v Československej socialistickej republike. Práca bude zameraná najmä na komparáciu dôvodových správ a ideových východísk premietnutých do vybraných článkov ústav. Pokrokovosť demokratickej ústavy medzivojnového obdobia bude daná do kontrastu s totalitnými prvkami ústavy obdobia deklarovaného víťazstva komunizmu (napr. kontrast medzi politickým pluralizmom podľa demokratickej ústavy a vedúcou úlohou Komunistickej strany Československa podľa socialistickej ústavy).

3. Rastislav Lalinský - Vývoj právnej úpravy trestu smrti v rokoch 1918-1990

Anglicky: Czechoslovak Legal Regulation of Capital Punishment Between 1918 and 1990

Anotácia: Cieľom práce je priblížiť historický vývoj legislatívy týkajúcej sa trestu smrti na území Slovenska v rokoch 1918 – 1990. Študent sa vysporiada s témou trestu smrti z právneho a filozofického pohľadu. Zohľadní relevantnú právnu úpravu a jej koreláciu s ideológiou v uhorskom práve, v práve prvej ČSR, v práve Slovenského štátu, v československom ľudovodemokratickom a socialistickom právnom poriadku. Záverom práce bude pozornosť venovaná zrušeniu trestu smrti na území Slovenska a zamysleniu sa nad opodstatnením, resp. neopodstatnením trestu smrti v dnešnej dobe v moderných právnych systémoch.

4. Radka Karellová – Postavenie otrokov pred a po občianskej vojne v USA

Anglicky: Status of Slaves Before and After the American Civil War

Anotácia: Cieľom práce je priblížiť problematiku otroctva v USA v 19. storočí, najmä zmenu sociálneho a právneho postavenia otrokov po občianskej vojne v rokoch 1861-1865. Americká občianska vojna síce znamenala oficiálny koniec otroctva, avšak, žiaľ, stále boli prijímané zákony, ktoré bývalých otrokov diskriminovali. Bakalárska práca zohľadní stručnú históriu otroctva v USA, Missourský kompromis, abolicionistické hnutie, príčiny/priebeh/vypuknutie/koniec vojny, zrušenie otroctva, sociálne a právne postavenie (bývalých) otrokov, Kukluxklan a náhľad do súvisiacej aktuálnej antidiskriminačnej právnej úpravy na federálnej úrovni.

Diplomové práce:

1. Bc. Monika Černá – Politický monsterproces s Miladou Horákovou a spol.

Anglicky: The Monsterprocess with Milada Horáková et al.

Anotácia: Práca sa venuje jednému z najväčších politických procesov 50. rokov minulého storočia. Úvodom študentka poukáže na politické zmeny a súvisiace najzásadnejšie zmeny v práve po februárovom prevrate v roku 1948. Predstaví tiež politické a právne pôsobenie Milady Horákovej a jej postoj ku komunistickému režimu.

Hlavným cieľom práce je podrobne analyzovať udalosti, ktoré viedli k procesu a pomocou primárnych archívnych zdrojov a právnych prameňov poukázať na obvinenie, priebeh vyšetrovania, obžalobu, obhajobu, rozsudok a výkon rozhodnutia. V závere sa práca venuje i dodatočným pokusom o nápravu tohto justičného zločinu, teda súdnej rehabilitácii v rokoch 1968-1990.

2. Bc. Lenka Lepotová - Perzekúcie odporcov komunistického režimu v ČSR a právne postavenie ŠtB

Anglicky: Political Repression in Communist Czechoslovakia and the Legal Status of the State Security

Anotácia: Cieľom práce je ponúknuť obsiahlejšiu charakteristiku príčin politických perzekúcií v Československu po prevzatí moci komunistami. Študentka predstaví trestnoprávne, administratívne, majetkové a ekonomické postihy. Na podklade zásadných informácií o špecifikách justície, právneho poriadku a vplyvu ideológie na spoločenskú situáciu objasní právne postavenie Štátnej Bezpečnosti, jej vplyv na väzenstvo či praktiky väzobného stíhania. V závere študentka poskytne pohľad na súčasné vysporiadanie sa s minulosťou a zločinmi bývalých komunistov.

 

JUDr. Jozef Kolárik, PhD.

Bakalárske práce:

1. Simona Machová - Vývoj inštitúcie notárstva na území Slovenska v rokoch 1918-1964

Anglicky: Development of the Notary Profession in Slovakia in 1918-1964

Anotácia: Bakalárska práca analyzuje v rovine právnohistorickej vývoj inštitúcie notárstva v rokoch 1918 - 1964. Zameriava sa na notárstvo, jeho vývoj po vzniku československého štátu a snahy, ktoré boli poznačené právnym dualizmom, kedy do roku 1948 pretrvávali znaky právneho dualizmu a recepcia právnej úpravy notárstva z Rakúsko - Uhorska. Bakalárska práca tiež obsahuje charakteristiku notárstva po roku 1948, kedy nastupujú snahy o poštátnenie notárstva a pokusy o zrušenie inštitúcie notárstva, vrátane rozboru právnych predpisov upravujúcich postavenie notárstva a neskôr štátneho notárstva a konanie pred štátnym notárstvom na základe zákonov z rokov 1949, 1951 a 1963.

Diplomové práce:

voľná téma– zapisovanie cez MAIS

1. Činnosť notára a jeho úloha v konaní o dedičstve od roku 1964 do súčasnosti

Anglicky: Activities of a Notary and Their Role in Inheritance Proceedings from 1964 to the Present

Anotácia: Bakalárska práca analyzuje postavenie notára a jeho úlohy v konaní o dedičstve v postavení štátneho notára a štátnych notárstiev v sídle okresných súdov, na základe právnych predpisov upravujúcich štátne notárstvo a konanie pred štátnym notárstvom (zákon č. 95/1963 Zb.) a následne v období obnovenia notárstva ako slobodného povolania, prijatím zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok). Obsahom kvalifikačnej práce by mala byť aj charakteristika činnosti notára v dedičskej agende a vykonávanie jeho činnosti na žiadosť účastníkov.

 

Ďakujeme Vám za priazeň a tešíme sa na spoluprácu

členovia Katedry dejín práva