Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Výberové konanie na miesto študentskej pomocnej vedeckej sily na KTPaK

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

katedra trestného práva a kriminológie vyhlasuje konkurz na jedno miesto pomocných vedeckých síl na obdobie 7 mesiacov od 1.11. 2021, pre odbor

trestné právo (tútori: doc. JUDr. Eva Szabová, PhD., JUDr. Štefan Zeman PhD)

Trvanie stáže: 7 mesiacov

Popis činností:

Študentská vedecká pomocná sila (študent) vykonáva podľa pokynov a inštrukcii tútora (školiteľa) vedeckú činnosť zahŕňajúcu prácu s odbornou literatúrou, judikatúrou. Je nápomocný pri organizácii študentskej vedeckej konferencie, pracuje na vlastnom výskume, podieľa sa na príprave podujatí katedry, vypracúva právne rozbory na zadané témy, a pripravuje sa na ďalšiu vedeckú činnosť po ukončení štúdia.

Rozsah vykonaných činností si študent zaznamenáva do výkazu práce, ktorý mu schvaľuje vedúci katedry.

Vedúci katedry môže dekanovi fakulty, resp. rektorovi univerzity podať návrh na priznanie motivačného štipendia študentovi, ktorý vykonáva vedeckú pomocnú alebo pedagogickú pomocnú činnosť, a to v závislosti od kvality práce študenta.

Kritéria:

  • absolvovaný 1. ročník bakalárskeho štúdia
  • ochota spolupracovať
  • záujem o prácu s judikatúrou a odbornou literatúrou prevyšujúci požiadavky odporúčanej študijnej literatúry
  • znalosť aspoň jedného cudzieho jazyka v rozsahu schopnosti porozumieť cudzojazyčnému odbornému textu

Deadline na podávanie prihlášok: 27. október 2021

E-mailová adresa na doručenie prihláškystefanzemanpftu@gmail.com

Termín a forma výberového konania: 28. októbra 2021 o 16:00 hod. prostredníctvom MS Teams

Viac informácií, ako aj tlačivo prihlášky nájdete: http://iuridica.truni.sk/studentska-vedecka-odborna-cinnost-svoc

Kontakt v prípade otázok ohľadne výberového konaniastefanzemanpftu@gmail.com

 

Doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

vedúca Katedry trestného práva a kriminológie