Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Základy manažmentu pre právnikov - téma na záverečné hodnotenie

Každý študent na účely záverečného hodnotenia vypracuje prácu v rozsahu 2 až 5 normostrán na tému Základné princípy efektívnej komunikácie na pracovisku s aplikáciou asertívneho správania.

Vrámci témy by sa študenti mali zamerať na nasledovné oblasti:

- základné predpoklady efektívnej komunikácie v praxi

- čo je asertívne správanie a jeho implementácia v rámci komunikácie s tímom

- predpoklady správneho delegovania úloh a aktívneho počúvania.

Prácu je potrebné zaslať elektronicky na mailovú adresu pmitacz@gmail.com najneskôr do 31. 01. 2021.