Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zapisovanie tém záverečných prác KMPaEP

Vážené študentky, vážení študenti,

 

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva oznamuje, že témy záverečných prác je možné si dohodnúť s nasledovnými pedagógmi:

 

-      doc. JUDr. Dagmar Lantajová PhD.

Tematické okruhy: 

 1. Rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik nových štátov z pohľadu medzinárodného práva
 2. Sukcesia štátov
 3. Štátne občianstvo z pohľadu medzinárodného práva
 4. Medzinárodné zmluvné právo
 5. Diplomatické a konzulárne právo
 6. Univerzálna ochrana ľudských práv
 7. Pacta sunt servanda
 8. OSN
 9. Vnútroštátne orgány pre medzinárodné styky

 

-      doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.

Tematické okruhy: 

 1. Subjektivita národa v medzinárodnom práve verejnom
 2. Postavenie noriem noriem medzinárodného práva v právnom poriadkuSlovenskej republiky
 3. Kodifikácia a pokrokový rozvoj medzinárodného práva v rámci činnostiKomisie OSN pre medzinárodné právo
 4. Kogentné normy medzinárodného práva verejného
 5. Historický vývoj medzinárodného práva verejného v období staroveku
 6. Historický vývoj medzinárodného práva verejného v období stredoveku
 7. Historický vývoj medzinárodného práva verejného po Westfálskom mieri(1648) do súčasnosti
 8. Medzinárodnoprávny režim morských kanálov a prielivov
 9. Medzinárodnoprávny režim miest a území s medzinárodným statusom

 

-      Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.

Max. 7 diplomových prác na témy stanovené po vzájomnej dohode so študentom/študentkou 

 

-      doc. JUDr. Peter Varga, PhD.  

Max. 4 témy z predmetu Európske právo, zvyšné témy budú určené vyučujúcim. Študent/ka však musí mať konkrétnu predstavu o obsahu problematiky, ktorú chce spracovať, vrátane názvu práce. Tematický rozsah zodpovedá problematike, ktoré je predmetom výučby Európskeho práva (tematické okruhy EP I ako aj EP II sú zverejnené na nasledujúcej stránke: http://iuridica.truni.sk/vyucovane-predmety-katedry-mpaep)

 

Témy je možné dohodnúť na základe komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo osobne v čase konzultačných hodín príslušného člena/členky katedry.