Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zapisovanie tém záverečných prác na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva

Vážené študentky, vážení študenti,

v rámci prvého kola zapisovania tém záverečných prác je možné sa dohodnúť s vyučujúcimi Katedry medzinárodného práva a európskeho práva na téme záverečnej práce v rámci nižšie uvedených tematických okruhov.

Témy je možné dohodnúť na základe komunikácie prostredníctvom e-mailu alebo cez MS Teams v čase konzultačných hodín príslušného člena/členky katedry.

 

-      doc. JUDr. Dagmar Lantajová PhD. (max. 9 bakalárskych prác)

Tematické okruhy: 

 1. Judikatúra medzinárodných súdnych orgánov v oblasti ochrany ľudských práv týkajúca sa rómskeho etnika
 2. Status a činnosť OSN ako jedinej univerzálnej medzinárodnej organizácie
 3. Úloha Generálneho tajomníka OSN ako depozitára medzinárodných zmlúv
 4. Vplyv Charty OSN na medzinárodné právo verejné
 5. Vplyv rozsudku Medzinárodného súdneho dvora v prípade Gabčíkovo – Nagymaros na medzinárodné právo
 6. Vývoj medzinárodnoprávnej úpravy práv dieťaťa
 7. Československo pri zrode Spoločnosti národov a Organizácie Spojených národov
 8. Sukcesia štátov vo vzťahu k štátnemu občianstvu fyzických osôb
 9. „Rýchla móda“ (Fast fashion) a medzinárodné právo

 

-      doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD. (max. 9 bakalárskych prác)

Tematické okruhy: 

 1. Medzinárodnoprávna úprava v oblasti zákazu mučenia, neľudského a ponižujúceho zaobchádzania
 2. Medzinárodnoprávna ochrana životného prostredia v kontexte medzinárodného obchodu
 3. Právo diplomatickej ochrany štátnych občanov v cudzine v medzinárodnom práve verejnom
 4. Kodifikácia a pokrokový rozvoj medzinárodného práva v rámci činnosti Komisie OSN pre medzinárodné právo
 5. Medzinárodnoprávna ochrana práv pôvodných (domorodých) národov
 6. Medzinárodnoprávna ochrana ľudských environmentálnych práv
 7. Právne režimy Arktídy a Antarktídy z pohľadu noriem medzinárodného práva verejného
 8. Práva a povinnosti štátov v duchu noriem medzinárodného práva verejného
 9. Medzinárodné riečne právo

 

-      doc. JUDr. Peter Varga, PhD. (max. 9 bakalárskych prác)

Témy bakalárskych prác je možné s vyučujúcim dohodnúť, pričom vyučujúci akceptuje navrhnuté témy zo strany študenta/študentky po konzultácii a následnom odsúhlasení témy. Možné oblasti tém z inštitucionálneho práva Európskej únie:

 • Európska integrácia
 • Členstvo v Európskej únii a súvisiace aspekty členstva v Európskej únii
 • Inštitucionálny rámec Európskej únie so zameraním na konkrétnu inštitúciu
 • Súdny systém Európskej únie, vzťah s národnými súdmi
 • Pramene práva Európskej únie
 • Ochrana ľudských práv v Európskej únii
 • Uplatňovanie práva Európskej únie

 

-      Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD. (max. 6 diplomových prác)

S vyučujúcim je možné sa dohodnúť na téme diplomovej práce z oblasti medzinárodného práva súkromného na základe návrhu študenta/študentky. Preferované tematické okruhy:

 • Materializácia medzinárodného práva súkromného a procesného
 • Elektronizácia a medzinárodné právo súkromné a procesné
 • Limity voľby práva v medzinárodnom práve súkromnom
 • Ochranné mechanizmy v medzinárodnom práve súkromnom a procesnom

 

-    Marek Šmid, LLB. (1 bakalárska práca a 2 diplomové práce)

S vyučujúcim je možné sa dohodnúť na témach prioritne z oblasti práva verejného obstarávania.