Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Zápočet OPP I

Milí študenti,

záverečné hodnotenie z predmetu Občianske právo procesné I sa uskutoční pre všetky skupiny dňa 11.5.2021 prostredníctvom systému Moodle. Písomka bude pozostávať z 9-tich testových otázok a 1 otvorenej otázky. Čas na vypracovanie testu bude 15 minút. Na skúšku sa nie je potrebné prihlasovať cez systém MAIS. Písomka v Moodle bude prístupná pre skupiny č. 2 a č. 4 o 13:30 hod; pre skupiny č. 1, č. 3 a č. 5 o 15:00 hod. Predmetom písomky nebude téma neodkladných a zabezpečovacích opatrení. Ďalšie termíny (v priebehu skúškového obdobia) budú následne zverejnené a budú z celej matérie predmetu OPP I.

dr. Gešková, Maslák, Zámožík