Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

1. ročník externé bakalárske štúdium - školenie MAIS a zápis

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

 

    Oznamujeme študentom, ktorí budú v akademickom roku 2017/2018 v 1. ročníku externého bakalárskeho štúdia, že dňa 4. septembra 2017 o 13.00 hod. sa uskutoční na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave, v Aule Pazmaneum (1. poschodie), Univerzitné nám. č. 1, Trnava školenie o univerzitných informačných systémoch a o práci s nimi.

Účasť na školení je nevyhnutná.

Prosíme študentov, aby sa po skončení školenia o 14.30 hod. dostavili na Právnickú fakultu Trnavskej univerzity v Trnave, na Kollárovej 10, do miestnosti č. 7 k prevzatiu preukazov študenta. Študijné oddelenie bude zároveň potvrdzovať aj potvrdenia o návšteve školy.

Tlačivo potvrdenia je potrebné vytlačiť si z webovej stránky Právnickej fakulty:  http://iuridica.truni.sk/dokumenty-formulare 

Zároveň budú študentom poskytnuté ďalšie dôležité informácie ohľadom štúdia.