Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Európsky sociálny model a jeho úlohy

                                                               

Vecným obsahom konferencie by mali byť otázky o štrukturálnej komplexnosti a konzistentnosti európskeho sociálneho modelu a jeho nosných prvkov (najmä princíp rovnosti v európskom práve, zákaz  diskriminácie v systémoch sociálnej ochrany, zásada rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami, ochrana osôb využívajúcich voľný pohyb v rámci členských štátov EÚ), o aktuálnych vplyvoch na národné systémy sociálnej ochrany (koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia, budovanie jednotného trhu práce), o jeho budúcej reorganizácii, o sociálnych štandardoch občanov EÚ.

Zaslané príspevky budú za účelom vedeckej diskusie, pripomienok a názorov zverejnené od 16. novembra do 30. novembra 2020 v on-line priestore (cloudovom úložisku).

Veríme, že konferenciou podnietime zaujímavú on-line vedeckú diskusiu o smerovaní a rozvoji európskeho sociálneho modelu, ktorý viac alebo menej determinuje sociálne postavenie každého jedného občana EÚ.