Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie k zápisu do 1. roka magisterského štúdia v akademickom roku 2019/2020

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

 

Vážená študentka, vážený študent,

prosíme Vás, aby ste najneskôr do 31. 7. 2019 zaslali na študijné oddelenie fakulty zápisný list, tlačivo „tu“.

Študenti denného štúdia zasielajú aj čestné vyhlásenie na účely centrálneho registra študentov, tlačivo „tu“.

Prijatí uchádzači, ktorí ešte neštudovali na Trnavskej univerzite v Trnave musia zaslať aj žiadosť o vydanie preukazu študenta, tlačivo „tu“. K žiadosti o vydanie preukazu pripojte, prosím, kópiu dokladu o zaplatení poplatku za jeho vydanie. Podrobné informácie o preukaze študenta sú uvedené na webovom sídle Trnavskej univerzity v Trnave:

https://www.truni.sk/informacie-o-zhotoveni-preukazu-studenta

 

Informácie a pokyny pre záujemcov o ubytovanie na internáte nájdete „TU“ (univerzitná stránka) 

 

Zápis na povinne voliteľné predmety a výberové predmety sa uskutoční v prvej dekáde mesiaca september 2019. Podrobná informácia bude predtým zverejnená na webovom sídle fakulty.

 

Zároveň Vás prosíme, aby ste si preštudovali dôležité informácie ohľadom informačného systému MAIS (https://www.truni.sk/mais) z dôvodu, že ide o dôležité informácie potrebné pre váš prístup a prácu s univerzitnými informačnými systémami (UIS) počas Vášho štúdia.