Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Káva za názor 2018

Zdroj: 
Dekanát PF TU

Vážené študentky, vážení študenti,

dňa 21.3.2018 prebiehala na našej Právnickej fakulte akcia Študentskej rady Trnavskej univerzity v Trnave „Káva za názor“. Z vašich vyjadrení vnímame ako hodnotíte atmosféru na našej, vašej :-) fakulte.

Odpovede študentiek a študentov, ktorí sa ankety zúčastnili ma naozaj veľmi potešili, a to z dôvodu, že prevažujú pozitívne reakcie.

Kladne bol hodnotený prístup pedagógov, študijného oddelenia, kvalita výučby, a celková atmosféra na fakulte. Osobitne si cením podnety, ktoré sa týkajú zlepšenia výučby (či už zavedením nových predmetov, alebo posilnenie výučby už existujúcich).

Samozrejme, našli sa aj nedostatky, ktoré sa budeme snažiť vyriešiť a prispieť tak k ešte väčšej spokojnosti študentov. Nájdu sa totiž vyučujúce/vyučujúci, ktorí sa nie práve najvhodnejšie správajú k študentkám a študentom, a preto s dotknutými pedagógmi budem osobne o tomto probléme hovoriť.

Za osobitne dôležité považujem zdôrazniť to, že trvám na objektívnosti hodnotenia skúšok, prísnosti vo výučbe, čoho znakom je aj to, že ako jedna z mála slovenských fakúlt realizujeme prijímacie skúšky a každoročne opúšťajú naše rady desiatky študentiek a študentov z dôvodu vylúčenia pre neprospech alebo pre zanechanie štúdia.

Vo vzťahu k ponuke jedál v bufete a k dostupnosti ubytovania môžem uviesť, že daná oblasť patrí do kompetencie rektorátu TU. Zo strany fakulty sú na základe vašich podnetov  adresované rektorátu TU požiadavky na zlepšenie ponuky bufetu v priestoroch PF TU.

Ako problém na PF TU je vnímaný problém fajčenia. Jedna skupina požaduje priestor pre fajčenie, druhá skupina je proti fajčeniu. K tejto otázke musím uviesť,  že v zmysle účinnej právnej úpravy (keďže priestor PF TU je aj pracoviskom aj vysokoškolskou inštitúciou) je zakázané fajčiť v priestoroch PF TU, a aj touto cestou musím požiadať fajčiarov, aby mysleli predovšetkým na svoje zdravie, na zdravie svojich spolužiakov, na zdravie okoloidúcich a na naše spoločné životné prostredie - a (pokiaľ možno nielen) v priestoroch fakulty a okolo nej, (ale vo všeobecnosti) nefajčili.

 

Milé študentky, milí študenti,

ešte raz vám veľmi pekne ďakujem za účasť v ankete, za vaše podnety, ktoré si cením, a ktorým venujem pozornosť a snažím sa zlepšiť pedagogický proces a študijné podmienky a ešte vylepšiť atmosféru na našej fakulte.

 

Prajem vám príjemne strávené chvíle na PF TU.

 

Andrea Olšovská, dekanka