Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznam pre študentov, ktorí budú v akad. roku 2019/2020 študovať v 1. ročníku magisterského štúdia

Študenti dennej formy štúdia, ktorí budú v akad. roku 2019/2020 študovať v 1. roč.  Mgr. štúdia a majú záujem o pridelenie ubytovania, môžu oň požiadať prostredníctvom vyplnenia Žiadosti o ubytovanie v systéme MAIS od 10. júla 2019. Vyplnenú, vytlačenú a podpísanú žiadosť spolu s predpísanými prílohami je potrebné doručiť na študijné oddelenie fakulty, na ktorej študent študuje, najneskôr

do 17. júla 2019.

V žiadosti sa už neuvádza preferované ubytovacie zariadenie. Výber ubytovacieho zariadenia budú študenti robiť sami v MAIS-e v stanovených termínoch (30. 7. 2019 až 01. 8. 2019) podľa počtu získaných bodov po akceptácii žiadosti.  Venujte zvýšenú pozornosť oznamom  na  univerzitnej  a  fakultných  stránkach  a taktiež e-mailom v elektronickej pošte pre študentov ZIMBRA 2, pretože všetky informácie a termíny budú uverejňované výhradne ich prostredníctvom.

Študenti 1. ročníka Bc. štúdia dostanú bližšie informácie o prístupoch do MAISu a ZIMBRA 2 na školení podľa príslušnej fakulty v deň zápisu.

Informácie o ubytovaní a súvisiaca legislatíva sú zverejnené na www.truni.sk v sekcii Informácie pre študentov - Ubytovanie