Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Podávanie žiadostí o ubytovanie na ak. rok. 2018/2019 - vyššie ročníky

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

(oznam pre študentov  2. a 3. roč. Bc. študijného programu, 2. roč. Mgr. študijného programu a 

2. a 3. roč. doktorandského študijného programu v ak. roku 2018/2019)

 

Na univerzitnej stránke www.truni.sk bol zverejnený oznam ohľadom podávania žiadostí o pridelenie ubytovania na  akad. rok  2018/2019 – vyššie ročníky.

Vyhláška rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 4/2018 o ubytovaní študentov Trnavskej univerzity v Trnave v ak. roku 2018/2019 ako aj formulár žiadosti (Formulár č. 1) sú zverejnené na webovom sídle univerzity v sekcii Informácie pre študentov – Ubytovanie.

Vyplnený formulár žiadosti  (Formulár č. l) spolu s potrebnými prílohami doručí študent na študijné oddelenie fakulty najneskôr do 30. apríla 2018.

                                                        

                                                                                                        študijné oddelenie

                                                                                              Právnickej fakulty TU v Trnave