Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prednáška sudkyne Najvyššieho súdu SR

Katedra teórie práva a ústavného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave si dovoľuje študentov i členov akademickej obce pozvať

 

na prednášku na tému

 

Ústavnoprávne konzekvencie mimoriadnych opravných prostriedkov v trestnom procese,

 

ktorá sa bude konať dňa 11. apríla 2018 o 15,00 hod. v prednáškovej miestnosti v Katolíckej jednote na Kollárovej ulici v Trnave.

 

Prednášajúca: JUDr. Zuzana Kyjac, Najvyšší súd Slovenskej republiky