Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Prijímacie konanie - 2. kolo

Termín prijímacieho konania je 25. august 2021 (streda). Ďalšie informácie ohľadom času, formy a spôsobu vykonania prijímacieho konania Vám bude oznámený v priebehu mesiaca august 2021 zaslaním pozvánky na prijímacie konanie, ktorá bude obsahovať všetky potrebné pokyny.
 
Aktuálne informácie k prijímaciemu konaniu zverejňujeme na stránke fakulty: http://iuridica.truni.sk/informacie/informacie-pre-uchadzacov
Zároveň dávame do pozornosti aj sociálne siete fakulty, kde sú zdieľané aktuálne informácie - facebook: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta a instagram: pf_truni.