Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Pripomenutie všeobecných informácií o priebehu obhajob záverečných prác

Vážené študentky a vážení študenti,
 
obhajoby záverečných prác budú prebiehať prostredníctvom MS Teams, rovnakým spôsobom ako keby sa konali na fakulte. Tzn. komisia v konverzácii (chat) vyzve študenta, aby sa usadil a čakal na hovor. Prijatím hovoru sa študent následne pridá do schôdze. Študent na vyzvanie vedúceho komisie v krátkosti predstaví svoju prácu (čomu sa venoval, k akým záverom dospel, ako hodnotí právnu úpravu skúmanej problematiky, aké prípadné návrhy na zmenu právnej úpravy v práci predstavil a pod. - predstavením práce sa nemyslí iba uvedenie obsahu). Študent odpovie na otázky, ktoré mu boli položené v posudkoch, resp. na ďalšie otázky ohľadom jeho témy, ktoré môžu zaznieť v diskusii. Na vyzvanie vedúceho komisie sa študent odpojí.
Po neverejnej porade bude študent opäť pozvaný do schôdze a bude mu ohlásený výsledok obhajoby.
Zásada verejnosti je zabezpečená nahrávaním obhajoby a uchovaním jej záznamu po dobu troch mesiacov od skončenia krízovej situácie.
Viac informácií nájdete na stránke príslušnej katedry, v Pokyne dekana č. 3 a na https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov
Želáme Vám úspešný priebeh obhajob záverečných prác.