Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Simulovaný súdny spor pred ICJ

Milé študentky a milí študenti,

radi by sme chceli upriamiť Vašu pozornosť na medzinárodnú študentskú súťaž Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition. Je to simulovaný súdny spor pred Medzinárodným súdnym dvorom (International Court of Justice - ICJ) zameraný na otázky medzinárodného vesmírneho práva a medzinárodného práva verejného. Súťaž  organizuje Európske centrum pre vesmírne právo (European Centre for Space Law – ECSL) a je vhodná pre všetkých študentov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia, ktorí sa zaujímajú o medzinárodné verejné právo. Tím sa môže skladať z 2 až 3 študentov.

Tí z Vás, ktorí máte záujem zúčastniť sa tejto súťaže, oznámte to mailom doc. JUDr. D. Lantajovej, PhD. do 25. januára 2021. Registrácia tímov je možná do 31. januára 2021. Registrované tímy sa zúčastnia Európskeho kola, ktoré sa v tomto ročníku uskutoční na Univerzite vo Viedni. Členovia Katedry medzinárodného práva a európskeho práva Vám poskytnú pomoc pri príprave na túto súťaž.

Viac informácií o súťaži je dostupných na stránke ECSL: https://www.esa.int/About_Us/ECSL_European_Centre_for_Space_Law/Manfred_Lachs_Space_Law_Moot_Court_Competition
Tohtoročný prípad je zverejnený na stránke Medzinárodného inštitútu pre vesmírne právo (IISL) https://iislweb.org/the-2021-manfred-lachs-space-law-moot-court-competition-problem-has-been-released/
 
V prípade akýchkoľvek otázok neváhajte kontaktovať  doc. JUDr. D. Lantajovú, PhD.